Billeder og tekster på denne webside er beskyttet af loven om ophavsret.
© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
23.6.2018

 
 

Websiden er under genoptaget opdatering i 2018 ...
 

Øselsgade og Ølandsgade
+ Kornblomstvej, Ølandshus, Loppetorvet mv.

 


Ø-gade-området o. 1930.
Klik og forstør. Åbner i nyt vindue
 

Flere gadekort og -skitser:


Erik Housted har doneret denne sin afskrift af matrikelkort fra ca. 1875

Matrikelkort fra 1927. Yrsa Kristensen har med rødt anfært husnumre.

Tegning fra Lokalplanforslag fra 1989

Yrsa Kristensens skitse fra 2004 med notater


 


1936. Ebertsgade øverst tv. Baltic i Ølandsgade i midten, og nederst th. den store American Tobacco Co., senere Storno.


Stort luftfoto antagelig fra 1950'erne. 2400 pixels.


Omkr. 1937. Øselsgade og Ølandsgade zoomet ind for at kunne sammenligne med kortskitsen foroven.Ø-gade-området o. 1950 set fra sydvest. Billedet afgrænses af fra højre Ølandshus, og uret rundt har vi forrest Baltic A/S' bygninger. Til venstre ser vi Ebertsgade og derefter toppen af Amagerbrogade.1985
En aflang hvid bygning med sort tag ses tydeligt på alle billederne. Det er Ølandshus i Ølandsgade med hovedadressen
Amagerbrogade 62.

Arbejdernes Landsbank mellem Øselsgade og Ølandsgade var færdigopført i 1981.Flyfoto taget af Christian Nygaard Pedersen 2005.

 


Grundridset foroven af det særegne forløb i Øselsgade og Ølandsgade viser området som det var o. 1930. Bortset fra at de to store blokke Ølandshus og Øselsgården endnu ikke var med, så området således ud helt frem til omkring 1980-85.
   Samme sted o. 1875 kan ses via et klik her. [Samme som nu er med længere oppe] Det er et håndtegnet matrikelkort med notater, som Erik Housted venligt har stillet til rådighed. Blandt andet er kortet forsynet med de tidligere og de senere husnumre på Amagerbrogade. Numrene har været ændret flere gange, jf. denne tekst (nederst på siden om Amagerbrogade).

 

  A = Indgangen til Øselsgade fra Amagerbrogade. Nu skjult bag en aflåst portlåge.
B = Øselsgade 2, det gamle ligkisteværksted
C = Den nye AAB-ejendom, hvis længe langs Røsågade ligger hvor 'dobbelthuset' lå.
D = Plejecentret Øselsgården
E = Ølandshus
F = Ebertsgade-huset fra 1892
G = Den store beboelsesejendom Brigadegården
H = Røsågade. Oprindelig kun fra Brigadevej til Ebertsgade; nu forlænget til Liflandsgade.

[2006]

 


Ø-gaderne o. 1920 mellem Amagerbrogade og Sundholmsvej.
Fotoudsnit. Dines Bogøs arkiv.

 

Øselsgade

 


Før 1902 hed gaden Lille Nygade.
   I 2003 blev indkørslen fra Amagerbrogade til Øselsgade lukket med plankeværk og en aflåst portlåge. Ingen af gadernes gamle huse har overlevet udviklingen bortset fra Øselsgade nr. 2, som i 2010 er en lagerbygning.
   Nu til dags begynder de lige husnumre i Øselsgade ved fhv. Plejecentret Øselsgården; den har husnr. 10. Centrets gavl mod øst ligger hvor nr. 6-8 er på skitsen fra 1930; se også de fire flyfotos herunder.
   Øselsgården begyndte man at bygge i 1967. Den blev indviet i foråret 1970. I 2012 blev den imidlertid rømmet, fordi beboerne blev flyttet ud i et nyt plejehjem ude i Ørestad. Omkring 2013-15 blev bygningen så renoveret og omdannet til 110 ungdomsboliger af boligselskabet fsb (før: Foreningen Socialt Boligbyggeri).

 

 


Amagerbrogade 128 (nu 58); gadehjørnet i forgrunden er Øselsgade. Formentlig omkr. 1920.


O. 2001 blev Ølandsgade isoleret fra Amagerbrogade bag en aflåst dør i et plankeværk!
(Fhv. husnr. 2 fandtes stadig, men ikke som adresse; kun gadens nr. 10 var tilbage, nemlig Øselsgården)

 


Øselsgade 1, 1A, 3, 3A

Husnr. 1 var tilsyneladende en slags baghus til Amagerbrogade 56.
Gavlen/forretningen på Amagerbrogade 56 havde to vinduer mod Øselsgade.


Nr. 1A yderst til venstrse, derefter 3 og 3A, for enden ser vi gavlen af nr. 6 og loppetorvet ved siden af. Foto fra 1966.

Tilladelsen til nedrivning af nr. 3 og 3A blev givet allerede i 1977, men ...


... både 3 og 3A plus (forrest) Ølandsgade 2 fik lov at overleve et par år mere. Foto: Fl. Lamberth, SULFA.Ca. 1979. Foto: Taarnby Lokalarkiv, lånt via SULFA
 April 2012. Foto: Niels Rydahl
 


Nr. 3

Disse fire billeder m.fl. er taget af Peter Mortensen. De tilhører i dag SULFA.


Nr. 3A

Gårdsiden af nr. 3

Til højre et af vinduerne i nr. 3 eller 3A, antagelig husets bagside >>>


Yrsa Kristensens beskrivelse af nr. 3, st. th., omkring 1925

Allerede i 1920 blev lokummerne i gården erstattet af rigtige wc'er ...

... som blev etableret i den ene ende af baghuset.

Samme baghus ser vi noget af på fastlavnsbillederne herunder


Yrsa Kristensens familie (o. 1930?) foran dens vinduer i nr. 3

Her stod husene Øselsgade 1A, 3 og 3A >>>


Fl. Lamberth, 1985,
© SULFA

Eget foto, 2007

<<< Yderst til højre i begge billeder ses en bid af Arbejdernes Landsbanks bygning. Huset med det flade, skrånende tag (med og uden vildvin) er Øselsgade 2, som var et ligkisteværksted og -lager.

 


1. eller 2. marts 1992 fotograferede Niels Rydahl dette fastelavnsoptog i Ebertsgade ved Amager Bladet. Jordbunken til højre ligger, hvor
Øselsgade 1-3A var førhen.


Antagelig samme dag som billedet til venstre. Her ser vi efterfølgeren til det nedrevede såkaldte dobbelthus under opførelse.

Fastelavnsbilleder fra o. 1920 i baggården bag nr. 1A-3A:

Nr. 2 fra venstre er Karitha Albrecht Rasmussen. Yderst til højre: hendes mor Merry Karitha Rasmussen. Damen bagerst t.v. er fru Frydenlund.

Manden t.v. med butterfly er Axel Krüger. Herren med blød hat er Carl Ferdinand Rasmussen.

Bag børnene står vaskehuset, hvori der også var brændselsrum. Ved husets modsatte ende blev der i 1920 indrettet to gård-wc'er og et pissoir i stedet for de tre tidligere lokummer.
   Det noget højere hus til højre bag plankeværket er Ølandsgade 2.

 

 

Marie [fotos herunder] blev gift med min Morbror Henry, men ville ikke være tante. Derfor blev hun til Moster Marie. Klik her og læs hendes herlige erindringer fra Øselsgade 3A og omegn i årene 1912-32 cirka. [Pdf-filen åbner i nyt vindue]

Oh, du skjønne Ungdom - Anno 1930:


Søstrene Karitha og Marie ved nr. 3A


Henry og Vanda ved gavlen

Vanda, med Ebertsgade bagerst

Marie, Henry og Karitha

 


'Dobbelthuset' Ølandsgade 4 og Øselsgade 5

I virkeligheden var det to huse som stod klos, men alligevel! Venstre halvdel af 'dobbelthuset' er Ølandsgade 4, den højre Øselsgade 5. De havde oprindelig hver til matrikelnummer: 4k og 4n, men i 1933 blev de lavet om til én matrikel: 4k og betragtet som én bygning.
   I billedets kanter skimter man en bid af hhv. Ølandsgade 3-7 og Øselsgade 10 (Øselsgården) - tak for dette tilsendte billede fra o. 1982.
 


Øselsgade 5 i 1979. På kvisten th. boede min mormor Bedste med sine to teegebørn Henrý og Vanda indtil 1938.

Ditto

Nedrivning i gang!
Foto: Mogens Simonsen, ca. 1979
© SULFA

Kunsthandlen i nr. 4 var i en årrække 'antikvitets'- og marskandiserbutik. Han solgte bl.a. gamle filmprogrammer!
Tilsendt foto fra o. 1975.


Ca. 1930. Oppe i vinduet holder Bedste øje med fotografen. Butikken på hjørnet var Købmand Randrups.

Set fra Ølandsgade: Th. dobbelthuset, tv. en bid af nr. 7.
Tilsendt foto fra o. 1975.
I 1941 blev købmandsbutikken på hjørnet nedlagt og lokalerne ombygget til lejlighed - ligesom det er sket i hundredtusindvis af andre steder i tidens løb.
 

Disse dokumenter (i kopi) er noget af det omfangsrige materiale, jeg får nogle år siden fik tilsendt til lokalhistoriker og slægtsforsker Yrsa Holm Kristensen.


'Tilstandsrapport' fra marts 1950 for Ølandsgade 4 og Øselsgade 5. Standarden og vedligeholdelsen lader noget tilbage at ønske, kan man læse - omend fejl og mangler dog blev udbedret (for en tid?) i oktober samme år:

 

  De næste seks fotos tilhører parret Lis og Anker, som boede i Øselsgade 11. Niels Rydahl lånte dem til brug her:  

1970'erne. Trods uskarphed får man et indtryk af plankeværks-området foran dobbelthuset

Bagsiden af Ølandsgade 4. Ilden er løs.

Bagsiden af dobbelthuset og nr. 11.
Bemærk de mange 'faldstammer', som var afløb fra køkkener

Ikke længe efter branden blev huset/husene revet ned - i 1979/80.


Her lå dobbelthuset m.m.:

Området mellem nr. 3A og nr. 7, set mod Ølandshus og Ølandsgade 3-7. Foto: Fl. Lamberth/SULFA 1983


Denne 'trelængede' ejendom ligger i dag dér, hvor dobbelthuset lå. Den har adresserne Ølandsgade 6, Røsågade 9 og Ebertsgade 5. Den var færdigopført i 1993 og indeholder 40 boliger.
   I Arbejdernes Andels-Boligforenings materiale fra 2004 er karreen beskrevet således:


 


2007: Dobbelthusets efterfølger set fra Amagerbrogade

2007: Ditto - set mod Amagerbrogade

2012: Set oppe fra Ølandshus. Tak til Dines Bogø for billedet.

 

 

Øselsgade 7 - 11

     
     

 

 

 

Øselsgade 13 - 19 + 21-25

     
     

 

 

 

 

 

Øselsgade 2 - 4


Et fhv. ligkistelager lå i denne let genkendelige
bygning i Øselsgade 2 (foto fra 2002)


1985. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

28.9.2004, set fra Ebertsgade

28.9.2004, set fra Ølandsgade

28.9.2004, set fra Ebertsgade

11.1.2007, set fra Ølandsgade

Øselsgade 4 var de hærgede træskure med det permanente loppetorv;
se længere nede. Klik her!

 

 

Øselsgade 6 - 22


Fra højre til venstre: hus nr. 6, 8, 10, 12, 14 og 16 - i 1961.
Foto: Arne Glud, bogen Sønderport; her © SULFA
Disse herligt uens huse blev nedrevet i 1967 for at give plads til Plejecentret Øselsgården som fik husnr. 10.

1

 
2

 
3

 
4

 
5

 
De fem fotos tilhører SULFA
1)
Ca. 1965. Husnr. 6. Huset er nok bygget midt i 1800-tallet, siger kommunen i 1967 ifm. nedrivningen. Ukendt fotograf.
2) Ca. 1960. Yderst til venstre gavlen af husnr. 5. Ukendt fotograf.
3) Ca. 1957. Første hus til højre er nr. 6. Foto: Erik Overgaard.
4) og 5) Ca. 1965. Læg mærke til den høje gavl i baggrunden. Det er gadens ulige husnr. 1, 1A, 3 og 3A.

 

Niels Rydahl Jensen har skaffet disse to fotos fra nedrivningen i 1967


Husrækken med husnr. 14 nærmest fotografen

De gamle huses bagside hvor også de små haver må lade livet på Fremskridtets Alter ...Det oprindelige husnr. 22 på hjørnet af Lerfosgade o. 1965; ukendt fotograf.
© SULFA
 

Vore dages Øselsgade 10:

 

 

Øselsgade 10


Dagbladet Aktuelt fortæller 29.3.1963 om planerne
om at bygge den senere Plejehjemmet Øselsgården.
Tak til Niels Rydahl for udklippet.
 


Plejehjemme stod færdig i 1971 og kom til at se sådan ud; foto fra ca. 2005

I 2007 tog jeg dette billede fra hjørnet af Lerfosgade

Foto: NRJ 2012.

fsb's arbejde med at ombygge Øselsgården fra plejehjem til ungdomsboliger er i fuld gang. Foto: Niels Rydahl, 15.2.2016

Ombygningsarbejdet er i gang, og unge mennesker er flyttet ind.
Foto: Niels Rydahl, 2017

Øselsgade 10 - gadens eneste overlevende husnummer - foto: Niels Rydahl, 24.2.2017. Gaden til højre er Røsågade.
   

 

 

Øselsgade i gamle vejvisere:

Klik og kig: Amager Vejviser 1910, Første Aargang
Klik og kig: Amagers Vejviser 1911-12, 2. og 3. Aargang
Klik og kig: Amager Vejviser 1918. Amagerlands Handelshaandbog
Klik og kig: Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1935
Klik og kig: Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1947
Klik og kig: Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1955


AAB's Afd. 73-karré med sine 40 lejligheder, som blev opført hvor tidligere 'dobbelthuset' Øselsgade 5/Ølandsgade 4 stod - og lidt til - fik husnumrene Ølandsgade 6, Røsågade 9 og Ebertsgade 5.
   Mens ejendommen var under opførelse i 1992-93, tog Allan Ørving en serie fotos af byggeriet. De fleste af dem ses herunder mod nordøst med Ebertsgade og Amagerbrogade bagerst:


- og loppetorvet var en saga blot ...

 

  

Ølandsgade
[før 1902: Hvidtfeldtsstræde]


 


Før 1902 hed gaden Hvidtfeldtsstræde.
   Den lange Ølandshus-ejendom, som stod færdig i 1937 - og som fik adresseen er Amagerbrogade 62 - strækker sig langs Ølandsgade og slutter ud for en linje der kan trækkes cirka fra bagsiden af nr. 4 imellem bogstaverne L og A i 'Ølandsgade' på tegningen øverst på siden. Bygningen er m.a.o. ti år for ung til at være med på grundridset.
   Ølandshus kan ses på flybillederne som en lang, lys bygning med fladt, mørkt tag som oftest i højre side af billederne.

 

 

 

Ølandsgade 1/1A


Amagerbrogade nr. 62-56 i august 1933
 Midt i billedet ses hhv. det venstre og det højre hjørnehus i Ølandsgade.
Foto: Erik Johansen, 21.8.1933. © SULFA (beskåret)


Foto: Erik Johansen, 13.8.1935. © SULFA

Ditto

Foto: Erik Johansen, 14.8.1936. © SULFA

Huset på hjørnet af Amagerbrogade 62 (opr. 132) blev kaldt Sct. Pauli efter navnet på det forlystelsessted og restauration, som siden o. 1900 lå lidt længere henne ad Ølandsgade (nr. 1A) ...
 

... og som ses her under nedrivning i 1935. Der skulle gøres plads til opførelsen af Ølandshus, som blev et af landets første store funkis-betonbyggerier til boliger, festlokaler, restauranter, rodekontor, bibliotek osv.
Magasin Hasse på hjørnet flyttede med ind i Ølandshus. Og sidst i 1950'erne skiftede butikken navn til Magasin Øland.

På billedet her er huset på hjørnet af Amagerbrogade-Ølandsgade borte, og byggeriet af Ølandshus er i gang. Husene overfor i Ølandsgade fik lov at leve ca. 50 år længere.


Ølandsgade 1 blev adressen på Sundby Bibliotek fra 1936-37, da bygningen stod færdig - og dette avisbillede er antagelig fra de første år.

 


Af: Stadskonduktørembedets Kortbog 1989

Det lille hus i midten ved siden af Ølandshus er Ølandsgade 1A - og må være nabo til de dav. Sct. Pauli-bygninger, som lå hvor Ølandshus nu ligger. Billede fra o. 1980.


Ølandsgade 1A set bagfra. Bygningerne, vi kigger frem imod, er hhv. et af baghusene i Øselsgade, Øselsgade 7-9 plus Øselsgården. Foto: Peter Mortensen, 1979. © SULFA

 

Ølandshus
se også websiden om Amagerbrogade Vest
 

Den lange Ølandshus-ejendom som stod færdig i 1937 - og hvis adresse er Amagerbrogade 62 - strækker sig langs Ølandsgade og slutter ud for en linje der kan trækkes cirka fra bagsiden af nr. 4 imellem bogstaverne L og A i 'Ølandsgade' på tegningen øverst på siden. Bygningen er m.a.o. ti år for ung til at være med på grundridset.
   Fra indgangen midt på facaden mod Ølandsgade kom man op til restaurant og natklub, selskabslokaler, billardsalonner - og måske til Fredie Pedersens Danseinstitut, som normalt har indgang fra Amagerbrogade. Opgangen lige før bygningen højre endegavl hed(der) Ølandsgade 1, og fra den var der adgang til bibliotek og rodekontor.
   Ølandshus kan ses på flybillederne foroven som en lang, lys bygning med fladt, mørkt tag som oftest i højre side af billederne.

Oprindelig havde Arbejdernes Landsbank sin lokale filial i 'gavlen' af Ølandshus, dvs. Amagerbrogade 62. Men banken ville have sig egen bygning, så de to huse som lå imellem Ølandsgade og Øselsgade blev nedrevet, og i 1981 stod den nuværende bankbygning færdig opført dér.

 


December 2002


Ditto
 


December 2002


Ditto

Januar 2007

Januar 2012 [Niels Rydahl]

6.11.2012 [Niels Rydahl]

16.4.2016
 
28.9.2004

16.3.2005 - Ølandsgade 1
 

 

Ølandsgade 3-7


Ca. 1980


1983. Samme husrække igen.
Foto: Flemming Lamberth,
© SULFA


Ditto

Ditto

Sundby Bibliotek i Ølandsgade 1 (dvs. Ølandshus) eksisterede dér fra 1936 til 1974, hvor det flyttede over i Amager Centret i Reberbanegade. Billedet er taget o. 1972 af Arne Glud. © SULFA

To beboere uden for de dødsdømte husnumre 3-5-7 omkring 1980. Billedet tilhører Lis og Anker.

Til højre - hen mod Ølandshus - lå førhen det lille byggeforeningshus med nr. 3-7. Mit billede er taget cirka ved den fhv. indkørsel til Baltic A/S i nr.. 9. Bygningen til venstre er omtalt i afsnittet om Øselsgade. [11.1.2007]

 

 

Ølandsgade 9
Billederne er fra 1950'erne, og de tilhører Metalvarefabriken Baltic A/S


I bunden af Ølandsgade lå Baltic

Bagerst ser vi etageejendommen på Sundholmsvej 57

Inde fra virksomhedens område et kig mod Ølandshus og Amagerbrogade

Klar til udkørsel til detailhandlen med BES-ovne og metalemballage

 
Min mor og mig anno 1943. Jeg blev parkeret på fabrikkens
område, mens mor var inde for at lykønske en jubilerende kollega.

 

 

Ølandsgade 2 (2a, 2b)


I 1979 blev det gamle område ryddet. Her lå Amagerbrogade 60-58-56 og Ølandsgade 2a/2b (matr. 4d).
Det lille hus var nr. 2 (matr. 4f), og den endnu overlevende etageejendom er Øselsgade 3 og 3A.


Det første lige husnummer (2 el. 2a) var i gavlen af bygningen på Amagerbrogade 60. Tegningen er fra 1945.

Det gule hus må være nr. 2b. Oven over dets tagryg skimter man Amagerbrogade 60. Tak for tilsendt foto, som er taget fra Øselsgade 5 i 1967.

I 1961 tog Arne Glud dette billede, som er set fra haven foran Øselsgade 6. Til venstre en bid af Øselsgade 3A, til højre Ølandshus - og i midten det samme 'bindingsværkshus' som billedet ved siden af.  Dets adresse var Ølandsgade 2.
© SULFA


Og i vore dage: Set fra hjørnet ved Ølandsgade 1A
frem mod Amagerbrogade. 28.9.2004.

 

 


Sakset fra Kraks Gaderegister 1980. Oplysningerne er vel et år ældre end de faktiske forhold pga. redigeringstiden.

 
1938: Der ansøges om etablering af 1 stk. wc i forbindelse med Ølandsgade 2.
Bygningen er det bindingsværkshus som ses på Arne Glud-fotoet med vasketøjet.

Ølandsgade 4
= ene halvdel af 'dobbelthuset', som i virkeligheden
var to huse. Oprindelig matr. 4n og 4k; ændret til 4k

     
     

 

 

 

Ølandsgade 6-12 (har næppe fandtes?)

  Billederne herunder er alle af bygninger som var baghuse til Øselsgade 7-19!  

Tilbagekig mod Amagerbrogade; ca. 1960

Ditto; ca. 1963

Fremsyn mod Baltic og Sundholmsvej; ca. 1960. Foto: Erik Overgaard,
© SULFA

Ditto; ca. 1980 +/-. Tilsendt foto.
   
Tegning fra 1945. Tilsendt foto.

Tegning fra 1969. Tilsendt foto.

 

 

Ølandsgade 14-?

Etageejendommene til venstre var baghuse til Øselsgade og havde husnr. 17B; en del af matr.nr. 1420. Bygningen, vi ser lidt af til højre med husnr. 14 eksisterede tilsyneladende kun i få år og var vist garage og/éller benzindepot.

En bid af gavlen af gadens sidste hus før fhv. Baltic, nu Maibohms område. Foto: Lis Bloch, juni 1979. Jf. den højeste bygning på forrige foto. Billedet er muligvis taget ovre fra Øselsgade 11.

 

 

 

 

Loppetorvet i Øselsgade

 

Loppetorvet i Øselsgade 4 fortjener sit eget afsnit på denne webside.
   Det lå i en menneskealder eller to i et par grønmalede, nærmest faldefærdige bræddehytter på strækningen mellem den anonyme bygning i nr. 2 som husede et ligkistesnedkeri og -magasin og hen til gadens knæk ved 'dobbelthuset', der lå mellem Øselsgade og Ølandsgade.
   Loppetorvet var åbent hele året - men det måtte lade livet i 1992, da AAB's Afd. 73-ejendom skulle opføres; den består af Ebertsgade 5, Røsågade 9 og Ølandsgade 6.
 


1961 - foto: Arne Glud, © SULFA
 


O. 1981 - foto: Peter Mortensen,
© SULFA

O. 1981 - foto: Peter Mortensen,
© SULFA

1985 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

1985 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

1989 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA

To fotos fra det indre marked, så at sige ...
Foto: Fl. Lamberth 1989,
© SULFA

1989 - foto: Fl. Lamberth,
© SULFA


1992, et af de sidste billeder - foto: Flemming Lamberth, © SULFA

 

 

Kornblomstvej

 


Kornblomstvej
udgår fra Sundholmsvej og ender ud for Lerfosvej, hvor den skifter navn til Øselsgade. Det er endnu uopklaret hvordan, Kornblomstvej - hverefter kaldet K. - egentlig opstår og udvikler sig.
   I 'gadenavnebiblen' Storbyens Stednavne (Bent Jørgensen, Gyldendal 1999) står, at K. fik sit navn o. 1915. Men de første mange år var der kun tale om en sti fra Sundholmsvej og til bunden af Øselsgade. Af J.P. Traps gadekort fra 1929 kan man se, at K. er anlagt, men at der er ikke anført noget vejnavn. Det er der dog i Kraks Gadekort fra 1932.

På Stadskonduktørens trykte kort 1:2000 fra 1927 ses ingen sti, hvor K. senere kom til at ligge. Ejendommen Kornblomstvej 1 (plus Sundholmsvej 49-53 og Femkløvervej 2) fra 1915 er med på dette 1927-kort, mens naboen Kornblomstvej 3 (plus Byglandsgade 10-16 og Femkløvervej 4) fra 1927 på samme kort er anført som projekteret; sidstnævnte blev bygget i 1931.
   Tilsyneladende først efter at karreerne nr. 1-3 og nr. 5-9 er opført, optræder K. i vejvisernes husregister - og kun med de ulige husnumre på vejens venstreside. Alle de små virksomheder langs vejens højre side på området mellem Sundholmsvej, Øselsgade, Ølandsgade og American Tobacco er kun registreret med matrikelnummer.

 


Ved det sydvestlige hjørne af Kornblomstvej og Sundholmsvej (altså tv. for Sundholmsvej 57-huset) stod engang denne lille benzintank med bl.a. Mobil Oil og Standard Oil plus på et tidspunkt en større knallertforretning.
   Billedet er taget af Erik Johansen i september 1936; det tilhører SULFA og Ejvind Johansen.
Amager Vejviser. Amagerlands Handelshaandbog 1918

Kraks Vejvisers Hus-Register for København 1947


 


Tilsendt foto u.å.
Autoforhandleren lå på hjørnet af (eller nær ved) Sundholmsvej, som fotografen har i ryggen her. En bid af husets modsatte ende skimtes yderst til højre på billedet ved siden af ...

Tilsendt foto u.å.
I det aflange hus var det støbseri; se længere nede.

 

To flyfotos fra slutningen af 1930'erne:


Fra bunden af Øselsgade/Ølandsgade til det fritstående husnr. 57 på Sundholmsvej.
   På billedet th. har vi området fra Sundholmsvej forrest til reberbanen og kolonihaverne ved Ålandsgade bagerst. I midten ses det hvide Ølandshus. © SULFA

Herover: Blandt andet på den tidligere tobaksfabriks grund - syd for Kornblomstvej og Ølandsgade - er der på Peter Mortensens billede fra juni 1979 ved at blive gjort klar til opførelse af de store Vibo-karreer "Televænget".
   Bygningen lige for er Telemarksgade 2-10 ved hjørnet af Romsdalsgade.
© SULFA

Herunder har vi det meste af vejens forløb fra huset som lå mellem Øselsgade og Ølandsgade og indtil Sundholmsvej. Billederne er taget omkring 1980 af Peter Mortensen; de tilhører i dag Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Sammenlign billederne med de to flyfotos:

         


I det aflange hus var der et støberi. Bagved og langs med huset ses en række garager; en anden række lå også foran huset, før fortovet blev anlagt.


Den høje gavl tv. er huset med støberiet


Malerisk forfald ...


Disse fem fotos er fra vejens højre side set fra Sundholmsvej


Den bastante bygning bagerst i billederne er fhv. American Tobacco som blev overtaget af StornoSet mod Sundholmsvej 57 - med ryggen til Ø-gaderne.

Otte farvebilleder: Peter Mortensen, 1979 - © SULFA


Bygningen er det gamle kobberstøberi; den mørke skygge til venstre er rækken af garager.

Bagvæggen af garagerne er denne mur som altså står til venstre for motivet på forrige billede.

Detalje fra den ryddede plads omkring American Tobacco/Storno-fabrikken, før Vibos trelængede "Televænget I" blev opført på området i 1980:


(Dette billede minder næsten om et foto, som Wim Wenders kunne have taget i en søvnig i sidegade i en by i Texas ...)

Set halvvejs fra himlen har vi her samme område i juni 2011. Alt er grønt og gråt, med buske og træer og asfalt til boldspil og parkering. Ikke én eneste af de gamle fabrikker har overlevet:

I vore dage ser Kornblomstvej således ud if. Niels Rydahl, januar 2012:

Karreerne tv. er de to Vibo-afdelinger 'Televænget', og den
enlige bygning th. er føromtalte Sundholmsvej 57.

Kornblomstvejs ulige husnumre 1-3 og 5-9 med Byglandsgade midt imellem består af to beboelseskarreers andelsboligforeninger.
   Først det billede som Flemming Lambert fra SULFA tog i sommeren 1996 ovre fra Sundholmsvej:


 


Nr. 1 og 3 (gadedørene er her skjult af karnapperne). Foto: Niels Rydahl Jensen, 2013.

Nr. 5, 7 og 9. Foto: nrj, 2013.
 
Parti fra Byglandsgade set fra Kornblomstvej mod Brigadevej. Foto: Fl. Lamberth, 1996.
© SULFA


De fem fotos herunder er taget af Niels Rydahl Jensen i efteråret 2013:


Ved gadehjørnet starter Kornblomstvej. Den lyse bygning er Sundholmsvej 57 med de nye kviste

Kornblomstvejs husnr. 1-3 plus Byglandsgade 16

Husnr. 1-3 og 5-9 med Byglandsgade midt imellem; set fra Sundholmsvej 57

Nr. 5-9 plus Øselsgade 10, dvs. det nu fhv. Plejecentret Øselsgården

Panoramabillede fra huset på Sundholmsvej 57 - med Kornblomstvej tv. og det tidligere Ølandsgade-område (nu to store Vibo-karreer) til højre.

 

Tak til:
NRJ (Niels Rydahl Jensen), Yrsa Kristensen og Flemming Lamberth/SULFA og flere andre
 


Genvej til Amager-forsiden


 

 

Genvej til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2018 Jørgen Grandt, Århus