© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
26.5.2024
 

Afdelingsbestyrelsen og årsmøderne
- om beboerdemokratiet i Ingerslevgården:[Tilbage til Ingerslevgårdens side 1]


Genvej til AAB's websider om Afdeling 06

Genvej til kontakt med bestyrelsen via AAB

Genvej til AAB's 'Håndbog for beboervalgte' *)

Genvej til AAB's 'Værktøjskasse for beboervalgte'

 

*) Håndbogen er spækket med hyperlinks til uddybende tekster om ethvert emne. Desværre er de ikke gjort offentligt læsbare for menige medlemmer (dvs. almindelige beboere), men kun for AAB-medarbejdere og de lokalt valgte afdelingsbestyrelser ...!

 

 

På det 95. årlige afdelingsmøde den 30.4.2024 vedtog forsamlingen, at afdelingsbestyrelsen atter skal bestå af fem personer i stedet for tre:

Formand Kirsten Munk
Næstformand Jens Maibom Pedersen [ny i bestyrelsen]
Sekretær Henny Pedersen
Bestyrelsesmedlem Rikke Kring [ny i bestyrelsen]
Bestyrelsesmedlem Thomas Vestergaard [tidl. bestyrelsesmedlem]
1. suppleant Martin Kloth [ny suppleant; administrator i Facebook-gruppen]
2. suppleant Melike Fürstenberg [ny suppleant]
3. suppleant Tommy Samsing [tidl. næstformand, fhv. administrator i Facebook-gruppen]


Det officielle referat af afdelingsmødet - som i år varede 4½ time - kan
ses på AAB's websider om Ingerslevgården.
Klik her!

 

 


 


Fra april 2023 - før årets afdelingsmøde - udsender AAB ikke længere hverken pr. brev eller håndbåren omdeling, men via internettet - materialer om møder m.m.
   Således altså også om det forestående års- og afdelingsmøde. Læs mere om den digitale velsignelse under hjemmesidens nyheder.
   Og undr dig gerne over, at boligforeningen ikke længere (heller på dette område) angiveligt har råd til almindelig beboerservice ...

 


 


Afdelingsmødet 7. april 2022
- et subjektivt 'ikke-referat' og beskrivelse af mine oplevelser ved årsmødet 2022 - som blev indledt med en god middag på Restaurant Terrassen i Tivoli Friheden ... ligesom i gamle dage.

Selve mødet blev åbnet og styret med fast hånd og håndholdt mikrofon af den AAB-ansatte Dan Christensen, og så gik det ellers over stok og sten fra kl. 19 til cirka 23.
   Der var et pauvert fremmøde af kun 29 lejemål (inkl. adskillige nyindflyttede), og hver bolig har altid to stemmer. Disse 29 af 180 mulige svarer til det omtrentlige gennemsnit af tidligere års deltagerantal, jf. opgørelsen længere nede ad denne webside.

Formanden fik velfortjent ros for bestyrelsens årsberetning, som var udsendt på skrift med indkaldelsen og dagsordenen.

Alenlange præsentationer og uddybninger af både regnskab, budget og råderetskatalog stod to tal- og jurakyndige AAB-folk for. Huslejestigningen på 6,1% er udløst af især krigen i Ukraine. De mange opklarende spørgsmål og svar lykkedes det mig ikke at holde rede i, men de vil nok fremgå af det officielle referat.

22 forslag!
15 af dem var fra bestyrelsen. De fleste af dem skøjter jeg hen over her og henviser til det kommende referat.
   Fra et beboerpar kom det arkitektonisk og økonomisk mest vidtgående (og groteske) forslag: Etablering af en elevator i alle bagtrapper! Noget som if. AAB i givet fald ville koste i alt 63 mio. kroner og mere end 1600 kroner i snit pr. måned pr. lejlighed! Forslaget blev til sidst trukket, og bestyrelsen vil måske arrangere en info-aften om 'sagen'.
   Lydisolering af børnerummet - etablering af strømstik til elscooter - gadedørsnøglen skal passe til tørrerummet i kælderen - etablering af et vandbehandlingsanlæg for at mindske kalkindholdet - mere effektiv rengøring af trapper mv. kom i spil igen igen - et forslag (fra en der ikke var til stede!) om at træværk på alle (altså 2?) bygninger i gården skal males grå blev vedtaget - forslag om at radiatorhåndtag udskiftes med Danfoss-ventiler blev nedstemt - nye gulve i boligerne skal fremover ikke være fyrretræ, men hårdere materiale - etablering af tage på de fire gamle affalds- nu cykelbure i gården blev trukket, men bestyrelsen vil 'arbejde videre' med ideen - gas- og elgriller på altanerene blev nedstemt (for selvom de ikke lugter af kul, udsender de stadig en kraftig madmøf til andres vinduer!) - der skal sættes nye sidehængte vinduer i "bogbiksen" og i det fhv. bestyrelseslokale, ifald myndighederne kræver det(!) ...
   Et andet absurd forslag (fra en som ikke var til stede) der blev nedstemt var omdannelse af Ingerslevgården til fremadrettet(!) at blive 100% røgfrit område indendørs, også i folks private boliger! Men nye beboere må ikke ryge i deres lejlighed og på deres altaner; de må gå ud i gården eller ned på gaden, hvis de vil ryge.
   Se NB! nederst i denne ramme.

Valgene
til den nye ledelse udmøntede sig således:
Bestyrelse: Kirsten Munk, Henny Pedersen og Tommy Samsing
Suppleanter: Jens Peter Bjørnskov (igen) og Jens Peter Maibom Pedersen

Eventuelt
Jeg orkede ikke at tage flere notater; men se selv det kommende referat ...

Det officielle (beslutnings)referat af afdelingsmødet

AAB's referat-skabelon som anbefales til
de lokale afdelingsmøder

__________________

NB!
I det officielle referat fra afdelingsmødet er der bogført følgende om forslag nr. 7:
"Forslag om at vores afdeling gøres røgfri på alle indendørs arealer ændres til: forslag om at vores afdeling fremadrettet gøres røgfri på alle indendørs arealer samt altaner: ændringsforslag vedtaget."

Denne lakoniske formulering afstedkom en vis debat i Ingerslevgårdens Facebook-gruppe. Den udmøntede sig i, at jeg var nødt til at skrive til mødets dirigent (dvs. AAB-formanden) for at spørge, hvorledes referatets ordlyd skulle tolkes.
   Få dage senere fik jeg bl.a. dette svar pr. e-mail:

"I forbindelse med vedtagelsen af forslaget, pointerede jeg på afdelingsmødet at dette gælder for nye lejere, med mindre nuværende lejere frivilligt forpligter sig til røgfrihed.
   Der bliver udfærdiget en tekst, i boligforeningens sekretariat, der stipulerer rygeforbuddet. Dette indføjes i fremtidige lejekontrakter i afdelingen.

   Det kan bemærkes at afdelingens indendørs fællesarealer, såsom trappeopgange, fælleshus, kælder og vaskeri i forvejen er røgfri jf. rygeloven (lovbekendtgørelse 2021-06-18 nr. 1632 on røgfri miljøer)."

Fortsat ...
I sit nyhedsbrev for perioden juli-september 2022 skriver afdelingsbestyrelsen ganske kort:

"Røgforbud for nye lejere ligger på nuværende tidspunkt hos BL og regering, da der ikke entydig findes lovgivning på området."

Og dér kan emnet - forslaget - antagelig ligge til evig tid. Indtil videre har det m.a.o. blot været en fis i en flaske ...

Oktober 2023 udkommer selve AAB's nyhedsbrev med følgende notits om et muligt kommende totalt rygeforbud i Ingerslevgården:

Gad vidst, om Ingerslevgården er den ene af de omtalte seks afdelinger, som angiveligt har besluttet, at de skal være røgfrie ... Svaret blæser i vinden.

Foreningsteknik og -jura kan være svære at få fod på; men hjælpen er nær:

Klik og åbn pdf-fil i nyt vindue.

 

Afdelingsbestyrelsen pr. 7.4.2022 har konstitueret sig
ifølge et udateret opslag 22.4.2022:

 
Formand Kirsten Inge Munk
Næstformand Tommy Samsing
Sekretær Henny Pedersen
1. suppleant Jens Peter Bjørnskov
2. suppleant Jens Peter Maibom Pedersen

 

  

Afdelingsbestyrelsen pr. 1.7.2021 konstituerede sig 27.8.2021
- og retablerede sig 18.2.2022:

 
Formand Kirsten Inge Munk
Sekretær Henny Pedersen
Bestyrelsesmedlem Anonym beboer(!) udtrådt > Jens Peter Bjørnskov
1. suppleant Jens Peter Bjørnskov > Tommy Samsing
2. suppleant Tommy Samsing

 

 


Afdelingsmødet 1. juli 2021
Subjektive indtryk af årsmødet, som traditionen utro fandt sted uden bespisning og i et AAB-mødelokale i Langelandsgade. Fra kl. 18 til 20. Traktement: Dåsecola og -sodavand ...

Der deltog desværre kun 21 husstande i mødet ud af 180. Hver bolig har 2 stemmer. Ingen af de syv medlemmer (hvoraf en er undskyldt pga. fraflytning) af den bestyrelse, som i 2019 selv bad om at blive valgt, var til stede i år. Slapt!
   Mødet blev åbnet, ledet og styret af "fungerende afdelingsformand"*) Dan Christensen fra AAB's organisationsbestyrelse.
   Jan etellerandet fra AAB fortalte i den mikroskopiske årsberetning, at tagudskiftningen i 2019-2020 var næsten tilendebragt inklusive efterveerne fra de mange vandskader. (Prisen blev ikke oplyst, men se den under Nyheder.) En ny kontrakt om trapperengøring har tilsyneladende forbedret arbejdet.

Desuden fik vi at vide, at der ikke vil blive opsat flere altaner i gården ud over, hvad der er i gang i den nuværende 5. eller 6. drypvise montering. HVIS der en dag kommer flere altanønsker, kan disse kun godkendes, hvis samtlige de resterende boliger også får altan! M.a.o. et spørgsmål om enten eller.

Obs!
I juli 2022 fortæller afdelingsbestyrelsens formand i anden anledning, at
"Med hensyn til opsætning af altaner er det, som vi er orienteret, ført tilbage til de oprindelige regler med mindst 10 beboere, der skal ønske det før igangsætning. (...) det var Organisationsbestyrelsen, der havde lavet de andre regler, og de skulle nu være trukket tilbage."

Regnskabet og budgettet blev godkendt. Herunder blev det bl.a. fortalt, at der skal etableres ny belysning i alle kældre.

Forslag:
Der var indkommet 13 forslag inkl. et eller to til sidste års møde, som blev aflyst pga. Corona. Mine sporadiske notater fortæller:
   Forslag 1 var stillet af to lejere fra samme husstand. De foreslog, at Ingerslevgården - som i mange år har været vore dages officielle navn og stavemåde - skulle ændres tilbage til det såkaldt oprigtige [sic! Der mentes antagelig det oprindelige] navn Ingerslevsgaard**). M.a.o. i indirekte forlængelse af den tåbelige sprogligt konservative ændring fra Århus til 'Aarhus' for 10½ år siden! Forslaget blev desværre vedtaget. Stemmefordelingen Ja/Nej blev ikke oplyst ...
   Det blev ligeledes vedtaget, at modernisering af badeværelser fremover kan finansieres via huslejen (kollektiv råderet).
   Et forslag om forbud mod 'støjende' adfærd i tidsrummet kl. 23-07 blev diskuteret og til sidst strammet op til mellem kl. 22 og 7 - og blev vedtaget! Også selvom 'støj' mildt sagt er et abstrakt og subjektivt fænomen.
   Efter en længere snak om trappe- og hovedrengøring blev et forslag om udvidet rengøring nedstemt.

Igen igen og igen blev det foreslået af en (ny?) lejer - som ikke selv var til stede - at man må holde hund eller kat i ejendommen. Og atter blev det forslag nedstemt med overvældende flertal.
   Derimod blev følgende tre forslag vedtaget: Ændring af billardrummet til fællesrum. Forsøg på at dæmpe lyden fra tørretublerne i vaskehuset. Og undersøgelse af de økonomiske muligheder for at få etableret en halv snes anlæg, der kan gøre vandet kalkfrit ...
   To forslag vedr. vedligeholdelse af gulve/paneler og stikkontakter mv. blev trukket efter adskillige argumenter for og imod. Bl.a. fordi det ville stride imod lovgivningen, tror jeg nok. Det var ikke til at gennemskue.
   Et utraditionelt, men forståeligt, forslag fra AAB om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 5 til 3 blev vedtaget med 22 stemmer for og 16 imod. Det burde være nemmere at få tre end fem til at lade sig vælge ...

Valg til afdelingsbestyrelsen:
Den netop vedtagne regel om 3 og ikke 5 bestyrelsesmedlemmer bar frugt: Efter en historisk kortvarig valgprocedure blev følgende beboere valgt med akklamation:
   Henny Pedersen (for 2 år), Kirsten Munk (for 2 år) og en anonym beboer (for 1 år; vedkommende ville ikke have sit navn med i et referat)
   1. suppleant: Jens Peter Bjørnskov, 2. suppleant: Tommy Samsing [funktionsperiode blev ikke oplyst]

Årsmødets traktement:

*) Vores lokale afdelingsformand flyttede for et halvt år siden, og allerede da var bestyrelsen for længst gået i total opløsning. Derfor har Ingerslevgården været administreret centralt af boligforeningen og ikke lokalt.

**) Begrundelsen var, at på karreens facader har der stået Ingerslevsgaard, lige siden de fire længer blev bygget. Det er rigtigt, men kun på to af de fire facader!. På de to andre er navnet delt: Ingerslevs Gaard ...

Heller ikke alle AAB's ansatte kan finde ud af den nye stavemåde: Sådan står der i en officiel skrivelse den 25.8.2022:25.8.2021 udkom AAB's officielle referat af
afdelingsmødet d. 1. juli
i en uprofessionel, mangelfuld, overfladisk og anonym udgave!

Klik her og se det selv i PDF-format i et nyt vindue.
Knap 3½ år efter mødet har en navngiven person forlangt
at få slettet sit navn i det officielle referat!
Da jeg ikke har mulighed for at redigere i et pdf-dokument,
har jeg været nødt til at slette det. Vil man se referatet, må
man altså gå ind på AAB's webside om Afdeling 6 ...
 

 


 


29.12.2020

En høflig e-mailhenvendelse fra mig til de fem bestyrelsesmedlemmer besvarer lokalformanden lige så venligt allerede samme dag:
   Af forskellige grunde er formanden for tiden alene(!) om bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsen skal omorganiseres, og 'Jeg lover at melde noget ud i starten af det nye år', forsikrer formanden.
   En sådan udmelding har mange menige medlemmer - dvs. beboerne - længe ventet spændt på.

23.2.2021
Der går dog næsten to måneder, før der endelig bliver tonet rent flag. Klik på linket herunder og se den nedslående og tankevækkende orientering:

"Nyhedsbrev afd 6 ingerslevsgaarden – Februar 2021"


31.3.2021

Jeg har nu sendt jeg en e-mail til AAB's Sekretariat og spurgt om, hvad organisationen mener om situationen i Ingerslevgårdens afdelingsbestyrelse.
   AAB lover at komme tilbage til sagen med et svar snarest muligt. Lige nu ser den offentligt tilgængelige AAB-webside om vores bestyrelse således ud:

1.6.2021
Pudsigt! To timer efter at jeg havde afsendt en opfølgende e-mail til organisationen - fordi dens 'snarest muligt' nu var to måneder gammel - dukkede der pludselig en foruddateret indkaldelse op i min postkasse: 

Ved den lejlighed byder organisationen på ... "en vand"! Den traditionelle afdelingsmøde-middag som på fortidens hoteller og restauranter er åbenbart en saga blot. Ak ja! Pinligt og pauvert.
   Se også under Nyheder på forsiden.

 

Det er både forstemmende og beskæmmende at se den lokale afdelingsbestyrelse skrumpe til bare to medlemmer (hvoraf den ene var valgt som suppleant), efter at hele syv 'aktive' beboere for bare to år siden opstillede sig selv, fordi de ønskede at blive valgt til bestyrelse! Ak ja ...
[30.6.2021]

 

 

Den midlertidige bestyrelse i februar 2021:

Afdelingsbestyrelsen pr. 23.2.2021
revideret version 3.0
siden årsmødet 9.5.2019

Formand Martin Ratjen [fragår som formand 28.2.2021]
Næstformand Stine Marie Søholt [ny formand pr. 1.3.2021; men ...?]
Sekretær Anonym-A [oprindelig 1.-suppleant] Er trådt ud af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Heidi Østergaard Petersen Er trådt ud af bestyrelsen
Bestyrelsesmedlem Thomas Vestergaard [opr. 3.-suppleant] Malou Fugl [opr. 2.-suppleant]
1. suppleant  
2. suppleant  
3. suppleant  

Obs!

Hvordan bestyrelsen - hvis Ingerslevgården overhovedet stadig hár en lokal afdelingsbestyrelse - ser ud pr. 1. marts 2021 og i tiden som følger, står hen i det uvisse indtil videre. Hverken de beboere, som i 2019 var forhippet på at blive valgt som bestyrelse (og som næsten alle nu er fragået), eller AAB som organisation, har foreløbig ytret sig desangående over for de 180 lejere i Afdeling 06. Beboerdemokrati mig i nakken!
[24.3.2021]

 

 

 

Pga. Corona-pandemien blev forståeligt nok
AFDELINGSMØDET 2020 AFLYST!
Desværre nægter bestyrelsen at offentliggøre sin beretning for 2019-20.
Se mere under Nyheder.
 

 

I denne ramme er bogført den daværende bestyrelses
offentliggjorte formelle foreningsliv:

Afdelingsbestyrelsen pr. 4.9.2019
version 2.1 (revideret):

Formand Martin Ratjen
Næstformand Stine Marie Søholt
Sekretær Anonym-A [oprindelig 1.-suppleant]
Bestyrelsesmedlem Heidi Østergaard Petersen
Bestyrelsesmedlem Thomas Vestergaard [opr. 3.-suppleant] Malou Fugl [opr. 2.-suppleant]
1. suppleant  
2. suppleant  
3. suppleant  

 


Bestyrelsene nye fancy informationstavler på væggen i portgennemgangene
kan 19.2.2020 fortælle, at der tilsyneladende ikke har været
bestyrelsesmøde i tre og en halv måned! Og dog:
Et mødereferatet af 6.2. er pludselig offentliggjort den 20. februar ...

Bestyrelsesmøder i perioden 2019-20,
dvs. siden årsmødet 9. maj 2019:

Referatet af første ordinære bestyrelsesmøde den 1.8.2019 såvel som af møde nr. to den 5.9.2019 og af nr. tre den 2.10.2019 vil ifølge sædvanligvis velunderrettet kilde på Facebook først blive offentliggjort på AAB's webside i 2020!
   Men pludselig viser det sig, at mødereferat nummer fire af 7.11.2019 og nummer fem af 11.12.2019 faktisk er lagt ud på AAB-siden; denne gang ikke som en pdf-filer, men i Word-format. Nummer 1, 2 og 3 mangler stadig.
   Alle fem hidtidige mødereferater har været anonyme, dvs. uden referent-underskrift, hvilket strider imod fundamental foreningsskik. Klik her og se hvordan det gik med mødereferaterne i 2018-19.

2020
Den 20. februar 2020 blev bestyrelsens anonyme referat af sit møde den 6. februar opsat på infotavlen i vaskehuset. Det vil sige, at der nu har været holdt seks møder siden årsmødet for ni måneder siden. Men på Ingerslevgårdens webside hos AAB kan man kun se referat af de to af dem.
   14. maj holdt bestyrelsen sit møde nummer syv. Det har været forsinket pga. Corona-krisen med tilhørende midlertidig nedlukning af Danmark. Det anonyme referat nr. 7 blev den 30. maj offentliggjort på tavlerne i vaskehus og i de to portgennemgange.
   11. juni blev der afholdt bestyrelsesmøde nr. 8. Som sædvanlig var referatet ekstremt overfladisk og ikke underskrevet. Det blev offentliggjort på tavler ca. 10. juli.

 

Afdelingsbestyrelse og -suppleanter 2019
version 1 - pr. 3.6.2019:

  Konstituering 30.5.2019 Afgik på årsmødet 9.5.2019
Formand Martin Ratjen Martin Buur Petersen
Næstformand Stine Marie Søholt Else Høgh
Sekretær Vibeke Jørgensen var ikke på valg - men *)
Bestyrelsesmedlem Heidi Østergaard Petersen Henning Jensen
Bestyrelsesmedlem Anonym-A [opr. 1.-suppl.] Anders Terndrup (afgik ved konstituering)
     
2. suppleant Malou Fugl (deltager ikke i best.møder)
3. suppleant Thomas Dahl Vestergaard (deltager ikke i best.møder)

*) udtrådte af bestyrelsen ultimo juni til fordel for 2.-suppleanten Malou Fugl / Se listens version 2.1

 

Her over er anført bestyrelsens offentliggjorte
formelle foreningsarbejde

 

 

Klik her og se websiden om
afdelingens aktiviteter siden ca. 2000

 

 Informationstavlen i vaskehuset, 12.1.2020Dittto, 19.2.2020

 


[Foto fra 12.9.2017]
Den dav. bestyrelses måde at orientere beboerne på er denne pauvre informationstavle
i vaskeriet. Referater af bestyrelsesmøder "må ikke fjernes"(sic!) fra tavlen.
Beboernes repræsentanter har efter deres eget udsagn ikke tid(!) til at
sætte opslag op på tavlen i de 18 opgange hver anden måned
Tankevækkende, ja! Og slapt ...

Det mindste man kan gøre sig er umage

Der er dog hjælp at hente, hvis man ser under NYHEDER på side 1.

Klik her og se hvad AAB m.fl. anbefaler om arbejdet i en afdelingsbestyrelse.
 


 


Årsmødet 9.5.2019 - 90-års-jubilæum*)

I år var 38 boliger repræsenteret på mødet på Scandic Hotel. Det er det højeste antal siden 2005. 38 x 2 = 76 stemmer. Mange nyere og yngre beboere deltog, mens adskillige af 'de gamle' ikke var med i år.
    Ikke med ét ord nævnte bestyrelsen, at dette var det 90. ordinære afdelingsmøde. Jubilæet blev tiet ihjel - og desværre glemt af medlemmerne.
   Ligesom sidste år startede mødet med en så herlig oksebøf i restauranten, at man næsten - men kun næsten - glemte fortidens fantastiske, superbe årsmødemiddage ude i Restaurant Friheden. Til gengæld indførtes i år en skrabet udgave af tidligere tiders lodtrækninger om vin og chokolade.
   Traditionen tro blev Bendt Nielsen fra AAB valgt som dirigent.

Udpluk fra årsberetningen: Bestyrelsen har bestemt sig for at anskaffe den gadelampe-model, som f.t. sidder ved Vestergaardsgade 4 [se fotos under nyheder], men i 'kobber'-udførelse.
   Beretningen roser den såkaldte beboertilfredshedsundersøgelse fra efteråret 2018 og citerer flittigt de påfaldende positive tal fra BeboerNyt. Men man glemmer behændigt at tage stilling til de 'spejvendte' tal som er langt mindre positive [se analysen i nyheder].
   Trods aftalen fra 2018 om at forsyne de fire fhv. affaldsbure i gården med et tag, så cykler kan stå i tørvejr, har bestyrelsen valgt at droppe ideen pga. prisen = ca. 40.000 kr. per bur. Udskiftningen af komfurer vil blive fremskyndet fra 2022 til 2020 pga. de mange sprængte glaslåger.

Der var indkommet fem 'anonyme' forslag hvoraf det ene var i tre dele, her benævnt a, b og c. Ifølge lov om beskyttelse af persondata må forslagsstilleres navne ikke fremgå af indkaldelsen, men naturligvis nævnes på møder. Herunder omtaler jeg forslagene i koncentreret form:

Forslag 1a = Der må kun holdes kæledyr inden døre og ikke på altanen. Vedtaget.
Forslag 1b = Der må ikke opbevares kæledyrsfoder på altan, i kælderrum og i pulterkammer. Vedtaget.
Forslag 1c = Beboerne må ikke få besøg af gæster med hunde og katte. Nedstemt.
Forslag 2 = Tilladelse til at holde neutraliseret (steriliseret?) kat. Nedstemt. Forslagsstilleren var fraværende.
Forslag 3 = Montering af cykelstativer langs muren i gården. Forslaget faldt vist nok pga. stemmelighed. Forslagsstilleren var fraværende.
Forslag 4 = En nøjere specificeret ordning om trapperengøring blev vedtaget. (Bestyrelsens forslag.)
Forslag 5 = Revision og udbygning af velkomstpjecen*) til nye beboere inkl. bemærkning om Facebook-gruppen. Vedtaget.

Valg
Tre bestyrelsesmedlemmer stillede op til genvalg, men den ene trak sig før afstemningerne. Fem nyere og yngre beboere, hvis mærkesager var aktiviteter og tydeligt socialt fællesskab, opstillede sig selv! I alt var altså hele syv medlemmer på valg til bestyrelsen. Tre af de nye kom ind i stedet for de nuværende, hvis navne kan ses i mødeindkaldelsen.
   Mht. valg af suppleanter ønskede den ene nuværende genvalg, den anden var fraværende. I alt tre stillede op, og de blev alle valgt. [Plejer vi at have mere end to? Er der loft over hvor mange der må være?]

Blandede stikord - dels fra debatten om beretningen (som tre af os stemte imod), dels fra punktet Eventuelt:
Mange gav udtryk for undren over og dyb utilfredshed med bestyrelsens afvisning af at være initiativtagere til aktiviteter a la fastelavn, fælleshygge i haven og juletræsfest plus det løse. - Får vi et centralt afkalkningsanlæg? - Bestyrelsen har sagt nej til frugttræer og -buske i haven! - Brug vores Facebook-gruppe! - Køb en bedre komfurkvalitet! - Haveanlægget er misligholdt! - Flere havde eksempler på dårlig behandling fra Servicecenter Midt mht. reparationer samt ud- og indflytninger mv. - Måske kan der stilles cykelstativer ind i affaldsburene; måske kan burene overdækkes med en stor parasol ...

Klokken var næsten 23:30 da mødet sluttede.

_______________________________

*) Netop i år, hvor Arbejdernes Andels Boligforening i Århus fylder 100,
vælger vores lokale afdelingsbestyrelse at forbigå Afdeling 06's 90-års
jubilæum i dyb tavshed ...

*) Den længe savnede velkomstpjece udkom først i november 2021, efter at en ny bestyrelse havde revideret den.
_______________________________

Det officielle referat af årets afdelingsmøde er der en genvej til her!
 

     S. E. & O.

 


Siden årsmødet 13.4.2018 holdt den daværende bestyrelse i alt ti møder: 8.5., 12.6., 11.9., 2.10., 13.11., 4.12., 8.1.2019, 5.2., 12.3. og 2.4. Referaterne blev offentliggjort på AAB-websiden henholdsvis 1.7., 6.7., 2.10., 14.11., 1.1.(!)2019, 8.1., 5.2., 17.3., 1.5. og 8.5.2019.

 

 


Årsmødet fredag den 13. april 2018

31 boliger var i år repræsenteret ved mødet. Det svarer til kun ca. 17% af de 180 lejemål. Som sædvanlig har hver bolig to stemmer, dvs. 62 i alt. Traditionen utro startede vi med spisning, denne gang af en stor og saftig oksebøf i restauranten.

I bestyrelsens mundtlige beretning - som supplerede den tidligere omdelte skriftlige - fik vi bl.a. at vide, at tagene skal udskiftes i 2019, uden at dette vil betyde huslejestigninger! Før arbejdet går i gang, vil der blive holdt et informationsmøde for beboerne efter sommerferien i år.
   Der var ytringer for og imod den centraliserede ordning, som blev indført 2.5.2017, mht. kontakt med og service fra driftscentret kontra den gamle decentrale ordning med lokal varmemester.
   Efter vores traktor gik i udu og blev skrottet, må vi nu deles om tre andre traktorer med de øvrige AAB-afdelinger i Langenæs-området! "Når det sner, kan traktorerne kun være tre steder af gangen!"
   Driftscentret fortalte, at der vil finde en justering og præcisering sted i vedligeholdelsreglerne mht. fernisering af gulve og højden på køkkenborde mv.

Det kommende års husleje nedsættes med 0,3% ...!

Der var 5 forslag fra bestyrelsen og ingen fra beboerne:

1) De fhv. affaldsbure i gården bliver overdækket og indrettet til cykelparkering med mulighed for sporadisk alternativ anvendelse - efter bestyrelsens vurdering ... *)
2) Ejendommens mindste badeværelser skal renoveres og udstyres bedre.
3) De gamle fællestoiletter på loftsgangene bliver nedlagt; et enkelt får måske lov at overleve, fordi et par beboere gerne ville være ansvarlige for det.
4) Gadedørslamper: Det har vist sig vanskeligt at bestemme sig for hvilken type og model, som pga. indgangspartiets materialer og udformning, der overhovedet kan anvendes. Men prisen på små 160.000 kroner blev godkendt og vedtaget.
5) Forslaget viste sig at være et debatoplæg. Og efter en længere meningsudveksling om det rigtige eller forkerte i at betale næsten en million kroner nu (eller først om fx 10 år) for at få indført et mere eller mindre relevant eller overflødig elektronisk nøglebrik-system til gadedøre og porte m.fl. blev forslaget nedstemt med 28 stemmer mod 24. Fint nok! 10 stemte blankt eller undlod at stemme.

Et bestyrelsesmedlem ønskede ikke genvalg, men et andet gjorde, så hun blev valgt igen sm.m. en relativt ny beboer. Suppleanten ville ikke vælges, men det ville to andre; deres rækkefølge blev afgjort ved kampvalg om 1. og 2.-posten.

Under Eventuelt blev bl.a. følgende emner taget op af beboerne, og formanden (ikke referenten!) noterede sig nogle stikord:
Hvorfor er gårdhavens syrentræer skåret ned til 20 cm over jorden?
Hvorfor er der ingen vimpler på de to tag-flagstænger på taget for tiden?
Vil man anskaffe en 'legetøjskasse' til børnenes ting ude i gården?
Hvorfor kan man ikke få sat en rude i altandøren og/eller en mekanisme, så døren kan stå halvt åben i en fastlåst position?
En beboer undrede sig over hvor få deltagere (31 af 180) der var til stede. Bestyrelsen lod spørgsmål og svar blæse i vinden. [Jævnfør AAB-kataloget]
En anden beboer blev bakket op af os andre i sin appel til folk i vaskeriet, om at de afhenter deres færdige tøj og rydder op efter sig. Men det kræver selvsagt, at bestyrelsen laver tydelige opslag om problemet ...
Et medlem af bestyrelsen efterlyste deltagere i et aktivitetsudvalg. Hun fik ingen respons.

Mødet varede 3½ time (kl. 19:00 - 22:30) plus en times forudgående spisning.
 

PS, NB og Obs!
Den igangværende 4. eller 5. opsætning af 10 altaner på gårdfacaderne blev ikke omtalt.

*) Se mere om de fire affaldbure i 2019-referatet.
 

 

Bureaukrati og centralisering i AAB fra og med 2. maj 2017!
   Klik her!  


 


Årsmødet
21.4.2017

Det 88. AAB-afdelingsmøde (læs: generalforsamling) i år på Hotel Scandic havde ligesom i 2016  kun 23 lejemål repræsenteret inkl. bestyrelsen. Ud af i alt 180. Men cirka 35 deltog dog i den efterfølgende middag - der i parentes bemærket var let og delikat, men som ikke tilnærmelsesvis levede op til den kvalitet og kvantitet, vi svælgede i ved tidligere tiders møde-middage i Restaurant Friheden.
   Det mest bemærkelsesværdige ved årsmødet var, at formanden, som blev valgt for 2 år siden, havde trukket sig, således at næstformanden nu var rykket et trin op på toppen. Tillykke med det til både ham og os beboere!
   Heldigvis for bestyrelsen deltog ingen småbørnsforældre i årsmødet. Derved undgik den nemlig at skulle svare helt konkret på hvorfor, man for første gang nogensinde ikke havde arrangeret julefest og fastelavn for afdelingens børn i alle aldre ...

Flere emner, som ikke var omtalt i den skriftlige beretning, holdt den nye formand foredrag om. Det, som jeg mest bed mærke i, var, at vores affaldscontainere i de fire båse i gården snart bliver nedlagt. Angiveligt efter forlangende fra kommunen. Vi skal i stedet benytte nedgravede skraldebøtter ude på gaden af samme slags, som står der i forvejen; nu kommer der bare en masse flere. Hvilket vil gå ud over de i forvejen stedse færre parkeringsmuligheder for biler. Grotesk og absurd!
   Nå ja, og så skal vi have lamper over samtlige 18 gadedøre. Årsagen til det er, at i Vestergaardsgade er facaden fra nr. 2 til nr. 12 blevet næsten mørklagt, da der blev etableret LED-belysning langs fortovet overfor. (Se dokumentationen for lys og skygge via dette link: http://www.grandts.dk/Aarhus/ingerslevgaarden.htm#godnat) Af hensyn til ensartetheden har man valgt at belyse alle indgangsdøre og ikke kun de seks i Vestergaardsgade.

Det nok så interessante og tankevækkende ved mødet var, at kun bestyrelsens forslag var signeret. De øvrige 10 forslag var anonyme!
   Afdelingen og/eller boligforeningen var angiveligt blevet forbudt at sætte personnavne ved forslagene af hensyn til regler for personbeskyttelse. Hvilket selvsagt er rent galimatias al den stund, navnene oplyses både på mødet og antagelig(?) i det efterfølgende referat - som udkommer i ét eksemplar om nogle måneder. Høh!

Afdelingsmødet varede tre timer uden pause.

PS! Afdelingens officielle referat af 2017-mødet ...
... er sædvanen tro ekstremt kortfattet, næsten i telegramsprog. Én af de ting, der ikke er omtalt, er bestyrelsens igangværende undersøgelser af muligheden for et nyt nøglesystem til gadedørene.
   Det viser sig nemlig, at 'man' vil indføre et individuelt elektronisk kodekort i stedet for de nuværende nøgler. Angiveligt for at skabe større tryghed for beboerne, fordi ikke alle som fraflytter husker at aflevere alle gadedørsnøgler.
   I 2004 blev gadedørene aflåst med et såkaldt porttelefonanlæg, og der blev installeret en svartelefon/summer i lejlighederne. I 2008 blev de to porte aflåst. De 18 bagdøre i gården blev heldigvis glemt; men om føje år bliver der måske etableret videoovervågning af alle gadedøre og porte, eller der bliver ansat en bevæbnet portner ved samtlige indgange til karreen. Ak ja ...

- - - - o - - - -

Årsmødet 21.4.2016

holdt ejendommen (afdelingen) generalforsamling. De kun 23 boliger, som i år var repræsenteret inkl. bestyrelsen, svarer til ca. 12% af de 180 lejemål. Det betyder, at hele 157 beboere ikke kunne eller ville deltage. Ærgerligt og sølle! Mit bud på en forklaring er, at bestyrelsen ikke udstråler lyst, fantasi, engagement og begejstring nok til at samle flere  medlemmer end som så. Øv!
  
Som vanligt var årsberetningen ikke udsendt i forvejen til medlemmerne/beboerne, og den uddeles kun til dem som deltager i mødet. Måske kan den senere ses på afdelingens hjemmeside, hvis man altså har en computer. Og kan finde frem til hjemmesiden ...
   Der var indsendt 6 forslag i år, hvoraf det ene blot var oplæg til debat; en af de fire forslagsstillere var ikke selv til stede. Noget blev vedtaget og andet nedstemt. Intet af det var epokegørende. Der blev valgt et nyt bestyrelsesmedlem, en ung mand som sikkert vil forstå at markere sig på en saglig måde; det turde være tiltrængt.
   Den traditionelle lodtrækning om vin og chokolade var droppet i år, men denne besparelse vil med garanti ikke bevirke, at der så 'bliver råd' til at omdele beretning og referat til de 180 postbokse. "For det plejer vi jo ikke!" (læs: ingen i bestyrelsen gider gøre det).
   Aftnens  mere eller mindre seriøse meningsudvekslinger om stort og småt varede cirka 3½ time, hvorefter vi kunne kaste os over Hotel Scandics herlige natmad.

[Gad vide, om bestyrelsen selv nogensinde diskuterer, analyserer og tolker årsagerne til, at så ekstremt få beboere deltager i årsmøderne? Svaret på dette spørgsmål blæser i vinden.]

- o -

Årsmødet 17.4.2015

holdt Ingerslevgården sit afdelingsmøde (generalforsamling) nr. 86. Af de 180 lejemål var i år blot 29 boliger repræsenteret! Og kun disse 29 var så heldige at få udleveret et eksemplar af den ekstremt kortfattede beretning for forgangne år.
   (Traditionen tro blev ej heller referat af mødet i år omdelt i de 180 brevbokse! Beboerne måtte nøjes med at læse en enkelt kopi, som det var 'forbudt' at fjerne fra opslagstavlen i fællesvaskeriet!)
   Nogle af de beboere som påfaldende nok ikke var til stede, var to forslagsstillere. Den ene havde indsendt 5 forslag, den anden 7. Kun ét af disse 12 forslag blev vedtaget; de øvrige blev enten nedstemt eller afvist. Børnehave!
   Mødet varede 2½ time plus spisning. Den kolde buffet-middag i Restaurant Terrassen var udmærket, men slet ikke på højde med tidligere tiders lækre retter i Restaurant Friheden.


Ejendommens officielle websted hed i en årrække ingerslevsgaarden.dk. Det gør det ikke længere.
  
På et ikke nærmere oplyst tidspunkt i 2012 fik Ingerslevgården ny hjemmeside i selve AAB-regi, bygget i samme skabelon som alle de andre afdelinger af AAB. Dens spøjse navn er

Afdeling-06-Ingerslevgarden
[angiveligt fornyet nov. 2016]

Men! I hjemmesidens første ca. 1½ leveår har den ikke kunnet bruges af menige beboere til noget som helst! Den er svær at finde rundt i. Den har endnu aldrig været opdateret. Og beboerne blev aldrig vejledt i brugen af herligheden. Det er både trist, tankevækkende og temmelig skuffende ...

Endelig! Først efter direkte spørgsmål på afdelingens årsmøde i april 2014 får beboerne 'undervisning' i, hvordan man bruger den AABske fælleshjemmeside. Nemlig ved at man på den lokale afdelings webside åbner en rubrik ved det kryptiske hybridnavn 'Quickmappe' (dansk: Kvikmappe). Og dér - hvis man er heldig - kan man så se, hvem der er hvem i lokalbestyrelsen, og man kan - hvis man er endnu mere heldig - læse nogle af referaterne fra afdelings- og måske bestyrelsesmøder.

Kun 31 boliger ud af 180 var repræsenteret på årsmødet 2014! Det burde i høj grad være tankevækkende for en bestyrelse, at så ekstremt få medlemmer af en afdeling har lyst til at deltage. Hvilket sandt at sige desværre ikke er noget nyt. I mange år har der knapt nok været 30 lejemål med til disse vigtige årsmøder. 30 ud af 180, hvabehar!
   Påfaldende var det i år at bestyrelsen ikke fik gjort tydeligt opmærksom på, at ejendommen kunne have fejret 85-års-jubilæum i år; og ligeledes heller ingen ord med tak til et mangeårigt nu afgået medlem af bestyrelsen. Det var både ynkeligt og pinligt!
   Ups! Få dage efter afdelingsmødet bestemte det nyvalgte bestyrelsesmedlem, som fik næstflest stemmer på mødet (nemlig 35; hvert lejemål har 2 stemmer), sig desværre for at springe fra. Derfor måtte en ligeledes nyvalgt suppleant træde til. En forklaring til dem, der havde givet damen sin stemme, ville være på sin plads.

Er der en fornyelse på vej? Desværre nok ikke ...!

Det viser sig, nærmest ved et tilfælde, at Arbejdernes Andels Boligforening på sine hjemmesider faktisk har udgivet et fremragende Idékatalog som arbejdsredskab for afdelingernes bestyrelser.
   Under bl.a. følgende overskrifter:

- Kan afdelingsbestyrelsesarbejdet gribes an på en anden måde, så det appellerer til nye kræfter/medlemmer?

- Hvordan sikrer man bedst muligt at nye medlemmer har lyst og mulighed for at blive en del af afdelingsbestyrelsen?

- Hvordan sikrer man at alle i afdelingsbestyrelsen kender afdelingsbestyrelsens opgaver og har overblik over hvem der gør hvad?

- Hvordan sikrer man at nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer bedst og hurtigst bliver klædt på til arbejdet i bestyrelsen?

- Fokusspørgsmål: hvordan afholdes det ideelle afdelingsmøde, som giver flest mulige mulighed og lyst til at deltage? (cirkelmetode)

- Hvordan kan man sikre at flest mulige har størst mulighed for/lyst til at deltage i afdelingsmødet?

har bestyrelserne fået et uvurderligt værktøj at arbejde med. Hvis den vil! Måske især i de afdelinger hvis informationsniveau i årevis har kunnet ligge på kanten af et frimærke.
   Når en demokratisk valgt bestyrelse ikke blot har ladet sig vælge pga. personlig prestige, men med det formål at gøre en AAB-afdeling til et godt og velfungerende sted at bo - og leve - bør de mange god råd i katologet varsle nye toner i et ustemt klaver. De bør bruges!
Klik her og se Idékataloget.
Og vurdér så selv i hvilken grad DU mener at bestyrelsen i Ingerslevgården hidtil har levet op til AAB's intentioner om og vejledninger i beboerdemokratisk administration og foreningsarbejde. Nej, vel ...

 

 

Motto
(ikke ejendommens, men mit)
Hellere bide førerulvene i haserne - end tingene i sig og tænderne sammen!
 


Centralisering af beboerkontakten!

Fra 2.5.2017 kan og må beboerne ikke længere kontakte den lokale varmemester eller hans gårdmænd, hvis de har et problem med deres lejlighed!
   Varmemesterkontorets mailadresse er inddraget, og telefonen er lukket. I stedet for beboervenlig og naturlig kontakt med de lokale medarbejdere har AAB indført en bureaukratisk centralisering af kontakten mellem beboer og udlejer.
   De ansatte på varmemesterkontoret er blevet degraderet til noget der minder om uselvstændige robotter til benefice for en central styring af store og små opgaver i hverdagen. Fremover skal beboerne - pr. telefon eller e-mail kontakte det såkaldte Servicecenter Midt, når der opstår det mindste problem i lejligheden eller ejendommen, hvorefter 'servicecentret' vil sætte en løsning i værk.
   AAB har valgt denne nye arbejdsform, "for at du kan få mere service for pengene". Hallo! Det er selvsagt ren manipulation at præsentere en klokkeklar forringelse af en hidtidig fleksibilitet, som om den var den en velsignet fordel, man har savnet i årevis.
   Det er den ikke. Den er en narrehat.

Læs selv beskrivelsen af nyordningen i bladet 'Beboernyt', april 2017: http://viewer.zmags.com/publication/8cc3f038
 

 

 

Så mange (dvs. så få) var vi til årsmøderne ud af 180 lejemål:

       
Årstal Antal Antal år     Sted
2024 40 95     Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2023 31       Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2022 29       Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2021 21       AAB i Langelandsgade (pga. manglende afd.bestyrelse)
2020 0       Årsmødet blev aflyst pga. Corona-pandemien
2019 38 90     Scandic Hotel, Østergade
2018 31       Scandic Hotel, Østergade
2017 23       Scandic Hotel, Østergade
2016 23       Scandic Hotel, Østergade
2015 29       Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2014 31 85     Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2013 ?       Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2012 28       Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2011 28       Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden
2010 33       Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2009 28 80     Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2008 26       Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2007 27       Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2006 22       Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2005 53       Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2004 48 75     VUC, fhv. Ingerslevs Boulevards Skoles gymnastiksal
2003 ?       Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2002 ?       Restaurant Friheden, Tivoli Friheden
2001 35       Radisson SAS Hotel Scandinavia
2000 40       Aarhus Kongreshus, Amaliegade
       

 

Lokalbestyrelsesformænd efter valg og konstitueringer


Før 1995             Erik Pilgaard (i mange år!)
Fra 1995             Lise Kjærgaard Madsen

07.04.2000          Lise Kjærgaard Madsen
12.04.2002          Lise Kjærgaard Madsen
24.04.2004          Lise Kjærgaard Madsen
28.04.2006          Tove Bengtson
13.04.2007          Tove Bengtson
24.04.2009          Tove Bengtson
28.04.2011          Tove Bengtson
18.04.2013          Else Høgh
17.04.2015          Kirsten Skjøt Andreasen
Primo 2017          Martin Buur Petersen overtager posten
21.04.2017          Martin Buur Petersen
09.05.2019          Martin Ratjen [fragår 28.2.2021 pga. flytning
01.03.2021          AAB administrerer Afd. 06, fordi lokalbestyrelsen har opløst sig selv
01.07.2021          Kirsten Munk
07.04.2022          Kirsten Munk
25.04.2023          Kirsten Munk
30.04.2024          Kirsten Munk
 

 

 


I 2012 lagde jeg følgende ud på denne webside:


Ordene i den røde ramme herover er ikke mine. De er overskriften
på AAB's såkaldte idékatalog, som det i høj grad kan
anbefales bestyrelsen at sætte sig ind i.
Og forsøge at leve op til.
Klik her og se, hvad AAB-kataloget foreslårObs!
og NB!

Man kan stadig på mit websted se hvad der står i ovennævnte idékatalog, men tilsyneladende har AAB i mellemtiden selv fjernet kataloget fra www.aabnet.dk og er i stedet barslet med følgende omfangsrige tekst; gad vide hvor mange som orker at læse alle ordene:

"Håndbog for beboervalgte"
[klik på linket]

Håndbogen kan læses på AAB's websted af afdelingsbestyrelser og af alle andre. Men ak!

De mange eksterne links som håndbogen også består af, og som man anbefales at åbne og læse, kan desværre kun ses hvis man har adgang til AAB's intranet!
  
Desuden er vore dages såkaldte servicecentre - inkl. Servicecenter Midt - som erstattede de hidtidige varmemestre endnu slet ikke omtalt i håndbogen, selvom de har eksisteret i to år! Siden maj 2017.

Gode råd til nye referenter m.fl er inden for rækkevidde:

 


Gode råd om bestyrelsesarbejde

Et klik her bringer dig videre til en grotesk historie fra 2004 om, hvor galt det kan gå, når medlemmerne af en afdelingsbestyrelse dels optræder som ukritiske efterløbere til en mangeårig formand, hvis ord er lov.
   Dels kollektivt afviser enhver form for nytænkning og andre arbejdsmåder/-fordeling af opgaverne, når disse bliver foreslået af et nyt medlem, som 'kun' har haft 12 års erfaringer som leder af et beboerdemokrati for 420 boliger i København.
   Mine spørgsmål til bestyrelsen i september 2004 er på mange måder sammenlignelige med hvad AAB anbefaler i ovennævnte retningslinjer, altså hhv. "Afdelingsbestyrelsen - et lukket selskab" [nu udgået] og "Håndbog for beboervalgte". Disse dokumenter er der link til højere oppe ad denne webside.
   Desuden er der i håndbogen et eksempel på hvordan man - efter min mening - bør opstille og strukturere et brugbart mødereferat af et bestyrelsesmøde.

  

Et svidende nederlag til AAB-Århus og til den daværende afdelingsformand:
Stort nej fra beboerne til etablering af taglejligheder og boliger i to etager!


I 2005 foreslog Ingerslevgårdens bestyrelse i samklang med udlejeren AAB at der på toppen af karreen skulle indrettes 28 stk. 2-etagers boliger og 3 stk. 1-etages boliger i de hidtidige pulterkamre og tørrelofter.
   Jeg skal ikke trætte webgæster med bunken af skriftlige argumenter som tilhængere og modstandere af forslaget fik udfærdiget, men alene holde mig til beboernes endelige dom.
   En urafstemning i november 2005 for de 180 boliger med to stemmer hver - dvs. 360 mulige stemmer - afgjorde det markante resultat:
   25,0% stemte ja
   43,5% stemte nej
     0,5% stemte blankt
   31,0% undlod at stemme
   (Af de afgivne stemmer sagde ikke mindre end 63% nej!)

Tillykke med resultatet til flertallet af os!

Som en konsekvens af urafstemningsresultatet gik afdelingsformanden af et halvt år senere - efter at have siddet tungt på magten i cirka ti år.
 

Mange år senere får jeg fra den anden ende af landet tilsendt en lokalavis - Tårnby Bladet, juni 2023 - hvor der på forsiden pudsigt nok er en artikel om næsten samme situation som ovenstående. Nemlig i en boligafdeling under AAB-København:


Hop op til toppen af siden!
 

Genvej tilbage til webforsiden om Ingerslevgården
 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet
(fungerer ikke altid i Google Chrome)

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus