© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2022 

Lergravsparken
med Sundparken - på Amager


Lergravsparken set halvvejs fra himlen o. 1950 - med gasbeholderen, vandtårnet og Sundparkens 'aldersrenteboliger'.
(Luftfotoet blev udgivet som postkort nr. 2165 af Børge Jakobsens Boghandel i Østrigsgade 53.)
 

Websiden om Lergravsparken handler som nævnt bl.a. også om Sundparken, om
Sundby Gasværk og Vandtårn og lidt om anlæggelsen af Metro-stationen


Men først et himmelspjæt mere, denne gang fra 2004:

Midt i billedet har vi igen Sundparkens 12 blokke med pensionistboliger. I parkens øverste højre hjørne ses
stadig omridset af gasbeholderens fundament, og til venstre skimter vi Metro-station Lergravsparken.

Og endnu et skud fra oven, med legepladsen i centrum, taget af Thomas Brabæk den 12.10.2012:

(Bremensgade og Hessensgade nederst, øverst til højre en bid af Østrigsgade)


Udsnit af annonce fra 1912 om salg af grunde ved Øresundsvej


Sundbyøster Remise var navnet på det første tiltag til anlæggelse af en park. Remisen, dvs. en lille lund hvor vildet kan søge føde og ly, lå ved siden af datidens lokale lergrave og øst for et vandhul, der fungerede som branddam. Oven på disse lergrave blev i 1918 Lergravsvejens Skole opført. Remisen eksisterer stadig i et hjørne af den senere og nuværende del af parken, omgærdet af store kampesten.
   Selve Lergravsparken er anlagt i 1930'erne og afgrænses mod syd af Øresundsvej, mod vest af Østrigsgade, mod nord af Lergravsvej og mod øst af Strandlodsvej. Tidligere bestod det meste af området som nævnt af de fælles lergrave, hvor man hentede ler til byggeri.
   Den ældste del af anlægget, som oprindelig hed Sundby Park, findes endnu, selvom den tilsyneladende i en periode (1898-1940) var næsten fortrængt af det daværende Sundby Vand- og Gasværk. Men 1941 blev stykket retableret. Den tætte bevoksning af træer er den føromtalte gamle Sundbyøster Remise, en 'lille kratskov som er tilflugtssted for småvildt'. Området er omkranset af en cirka 1 m høj vold af store kampesten.
   Da gasværket - bortset fra dets ene beholder - i Lergravsparken var blevet fjernet sidst i 30'erne, opførte Københavns Kommune i 1939-40 tolv boligstokke med lejligheder til pensionister. Aldersrentenydere, som de hed dengang. Komplekset fik navnet Sundparken og bestod oprindelig af 1- og 2-værelsers boliger. Det blev senere overtaget af Foreningen Socialt Boligbyggeri, nu kaldet FSBbolig.
   10. oktober 1940 skriver Amager Bladet således ifølge lokalhistorikeren Helge Scheuer Nielsens research: "800 gamle Mennesker er nu flyttet ind i de nye smukke Aldersrente-boliger paa Øresundsvej".
   Cirka 50 år senere - i 1990-93 - blev samtlige boliger totalrenoveret i en omfattende proces som varede flere år. Mange af de 1-værelses lejligheder blev bygget om til 2 værelser. Og i 2007, ser det ud til, bliver alle eller mange af de små altaner skiftet ud med større. Det rene slaraffenland for ældre mennesker ...

Legepladsen i Lergravsparken har i to menneskealdre været et populært og stedse fornyet aktivitetsrum og opholdssted for mindre børn, personale og forældre.
 

 


Nyhed!
Vil du nøjes med at se billederne i kronologisk orden uden at læse de mange forklarende tekster mv., som ligger her på siden, kan du bladre i dem i et album *)
   Det indeholder også de cirka 40 nyankomne billeder der i juli 2014 er på vej til websiden.

*) Albummet ligger nu på Facebook - se det via dette link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823890585581050&type=3
 

 

Dagen efter, dvs. 23.4.1972, at Københavns sidste sporvogn - Linie 5 - afgik ved døden, kørte der gennem byen et stort optog af gamle sporvogns- og busmodeller. Her er man nået til Østrigsgade ud for den gamle 'sløjfe' - og med den grønne Lergravsparken som baggrund.
   Billedet er et af mange tusind sporvognsbilleder som fotografen Per Bech Petersen tog igennem adskillige år. Fotoet brugte SULFA som julehilsen til sine medlemmer i 2007. Ophavsretten tilhører Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv. Andre af Per Bechs billeder kan ses på websiderne om bl.a. Holmbladsgade og Amagerbrogade.

 

Annonce fra begyndelsen af 1900-tallet om salg af byggegrunde ved Sundby Parkanlæg eller Sundby Anlæg, som Lergravsparken også kaldtes, inden den i 1938 fik sit nuværende navn.

Da jeg var barn o. 1950, blev 'alt det grønne' - plæner og beplantninger - i Lergravsparken stadig blot kaldt Anlægget af os som boede nærmest. Legepladsen hed bare Legepladsen, og somme tider Den Store Legeplads. Men også mange andre og lidt yngre mennesker har altid kaldt og kalder stadig Lergravsparken for Sundparken, til trods for at Sundparken altså er de 12 beboelsesblokke - og ikke selve parken som helhed.
   Tilsvarende hedder Sundbyvesterparken ovre mellem Irlandsvej og Englandsvej, ved siden af Sundby Idrætspark, ikke hverken Englandsparken eller Irlandsparken. Og Elbaparken ude ved Parmagade har siden 1994 officielt heddet Filipsparken ...!


Herunder:
Gratis, kommunal financieret og arrangeret sommerunderholdning for borgerne i mange af byens parker var uhyre populære før i tiden.
   Her er det den fænomenale violinist Wandy Tworek som i maj 1947 giver koncert på den store plæne i Lergravsparken ud for Sundparken. Foto: Børge Madsen. (Tak for det tilsendte billede.)

 


Den største af parkens plæner - i sommeren 1966Forår i parken 2010 ...

Den nyanlagte naboplæne set mod hjørnet af Øresundsvej-Messinavej:
Græsset maa ikke betrædes


Fætter Svend foreviget af sin mor, Faster Gurli,
en frysende fugtig forårsdag i 1945... med nyplantede træer

 


Den største af græsplænerne set mod vest i juni 1996. Foto: Fl. Lamberth, © SULFA

Samme plæne set mod øst med nyt, kreativt blomsterbed forrest.
Juni 2014

Ved bunden af den store plæne, bag flagstangen og set mod nord. Foto: René Sylvest, januar 2014.
De tre nederste billeder herover:
1) Stien fra legepladsen til Østrigsgade og Wittenberggade, med toiletbygningen til venstre i billedet. [Foto fra juni 2014]
2) Udsigten i maj 2009 til bl.a. Sundpark Skole som nu kaldes Lergravsparkens Skole, og som på billedet endnu ikke har fået opsat sit nye, grimme navneskilt. [Foto: Michael Kofod]
3) Samme som det forrige, men drejet længere mod nord, så sognets Allehelgens Kirke kan knejse stolt med sin flotte tagrytter. [Foto fra juni 2014]
De fem glaspyramider er naturligvis Metroselskabets nødvendige 'kunstværker'.
 Ca. 1953: Søskendeparret Vagn og Wivi Nilsson, der som børn boede i Trægården 18.Nov. 2012. Vore dages formaninger er mere humant formuleret end fortidens bombastiske forbud.Billedet tilhører Niels Rydahl;
det er fra 1953

 


 

  Peg med musen og se årstiden skifte 


Fotos: Vivian Skovbjerg, juni 2006 og januar 2007

OBS! Det er ikke det oprindelige Sundby Gasværk, som man ser bagerst til venstre,
men det 'nye' for enden af Prags Boulevard; og nu er det også væk ...!
 


 

Smagsprøver på parkens Københavnerbænke - og bevoksningen omkring dem:


November 2012

November 2012

Juni 2014

Juni 2014


 


Remisen i Lergravsparken


Marts 2010. Den med store kampesten indhegnede gamle remise
ligger stadig mellem den store græsplæne og Øresundsvej.
Foto: Susan Smith (ss).


De første fire billeder er remisen set udefra.
(ss, marts 2010).

Og remisen set indefra - et tidligt forår i 2010. (ss)

Om sommeren ser der sådan ud inde i remisen. Foto: Lau Egon Philip Jørgensen, 20.7.2014.

Remisen indvendig set af Niels Rydahl 24.7.2014

Ditto

Foto: Karin Andersen, september 2014

Ditto

 


Karin Andersen, sept. 2014

De fire nederste billeder herover skyldes også Niels Rydahl, 24.7.2014

Da morfar var dreng o. 1950, legede Hans og jeg (eller mig og Hans som man siger i dag) og et par mere røvere og soldater og cowboydere og indijanere - både oppe på stengærdet og inde bagved i den gamle remise (det vidste vi ikke, at sådan et sted hed).
   Der skyggede de store træers kroner så meget for sollyset, at det var som at træde ind i en anden verden. Indtil parkbetjenten jagede os ud i virkeligheden; man skulle holde sig på stierne, skulle man!


Remisens to stier set mod øst - af

René Sylvest i juli 2014


Note
En remise er et ældre ord for en lille kratskov, lund eller bevoksning af træer og buske, som er tilflugtssted for vildt, og hvor dyrene kan fodres og søge ly. Der lå flere remiser rundt om på Amager, bl.a. ved nuværende Remisevænget.
 

 

Udsigten fra toppen af Østrigsgade 50, ud for den gamle sporvognssløjfe. Dobbeltbilledet domineres af Lergravsparkens træer og Sundparkens karreer - og hvor den lille pavillon med det sekskantede tag ligger til venstre, dér stod vandtårnet i sin tid.
   Til højre har vi Øresundsvej. I det fjerne ser vi Amagerbanens gamle stationsbygning og sågar et containerskib på vej igennem Øresund. Fotos: Vivian Skovbjerg, forår 2003.

 


Bunkerserne

I 1944 blev der i Lergravsparken - ligesom i hundredvis af andre steder i Danmark - anlagt fem-seks bunkers (dækningsgrave) med beskyttelsesrum. De ligger stadig ved hjørnet af Østrigsgade / Øresundsvej. I vore dage bliver et eller flere af dem helt legalt brugt af unge rockmusikere som øvelokaler.
 

De første otte fotos er taget af Susan Smith i november 2007:


 

Stien langs Øresundsvej med indgang fra Østrigsgade.


ss, december 2009

Ditto

Fra denne bunkers ud for Øresundsvej blev der før i tiden om foråret og sommeren af og til holdt politiske brandtaler ud til folket ...

     


ss, marts 2010
April 2013 var Susan igen i aktion med bl.a. disse tre billeder

     

 


November 2012
 
November 2012
 


Lergravsparkens herligste kælkebakke ligger oven på en gammel bunkers:

Foto: ss, december 2009. Øresundsvej bagerst.

 

 


Skøjtebanen engang i 1950'erne.
Fotograf ukendt.

Rundt om græsplænen under isen var der et aflåst trådnet, fordi plænen på andre årstider var forbeholdt Sundpark Skole til fodbold og lign.


Oven på hvor nu Metro-station Lergravsparken ligger var der før i tiden en stor græsplæne.


To fotos: Svend Grandt, vinteren 1961-62.


Om vinteren (dengang var der vintre!) blev plænen overvandet og var en meget populær skøjtebane for børn, unge og voksne.

 


Legepladsen

Parkens gamle, kommunale legeplads er ombygget og fornyet i flere omgange.
Dette fotografi er fra omkr. 1944; det tilhører Tonny Nielsen:

Fire fotos fra legepladsen 1966:

Omkring 1. maj 1967 - med det forhenværende vandtårns murbrokker i baggrunden:


De sort-hvide fotos fra 1961 tilhører Niels Rydahl


Foto: Fl. Lamberth, 1996. © SULFA

Foto: Susan Smith, marts 2010

Ditto

 

De følgende syv billeder af elever fra Sundpark Skole er taget af Bjørn Funch i 1958 i anledning af årets skoleafslutning:


 
Servicebesøg i tårnet.

På billedet til venstre kan man med lidt god vilje skimte den store vandpost bag pigens venstre skulder.

 

 

Selve parkområdernes plæner og beplantninger kan stadig bruges til at lege i.
Her er en skoleklasse i gang med bl.a. spydkast
(sic!) i september 2007:

 


Sydsiden af parken var en tid indhegnet af brædder for at beskytte
de nye hækplanter. Fotos: Susan, marts 2010.


 


Sundparken

Sundparken ligger bagerst (mod øst) i Lergravsparken og består af ca. 800 boliger fordelt på 46 husnumre: Nr. 1 til nr. 46 inkl. de tre blokke med nr. 9, 16 og 17 der er en slags moderne udgaver af 1890'ermes 'korridorlejligheder'; eller var det i al fald, da jeg lave denne webside o. 2005.

Læs om bebyggelsen som i 1940 kaldtes aldersrente-boliger oppe i begyndelsen af denne webside.


Sundparken på et postkort fra ca. 1945

Uden for højre side af billedet herover lå og ligger den 'høje', en meter tykke vold af store kampesten omkring den gamle remise. Den er beskrevet højere oppe ad websiden.
   Bag den store flagstang, mellem nogle buske og med små bunker af sand medbragt henne fra legepladsen som skyttegrave, legede Hans og jeg ofte med Reisler-soldater. Jeg har mange af dem endnu:


 

Et klik her giver dig en genvej til et filmklip fra 1947
om Sundparkens lyksaligheder ... (Åbner i nyt vindue.)
 

Sundparken langs Øresundsvej

omkring 1975

og ca. 1990

Udskiftning af altaner i 2007-08 (fotograferet af Dan Knudsen); dog vist nok kun i udvalgte prøvelejligheden i første omgang:

Altanudskiftningen griber om sig:


Foto: ss, juni 2008


Eget foto, april 2010


Fl. Lamberth tog de næste to fotos i sommeren 1996. © SULFA

Sundparkens nærbutik - minimarkedet i nr. 22A - som måske var kvarterets sidste købmandsforretning, er afgået ved en stille død. I sommeren 2014 står lokalet tomt.
   Naboblokkens tvillinggavl (husnr. 18A) indeholder nu som før ejendomskontoret for FSBbolig (tidl.: Foreningen Socialt Boligbyggeri).
   Heldigvis fik Flemming Lamberth fra SULFA lov at fotografere butikken indvendig i oktober 2008. De fire fotos i rammen herunder tilhører SULFA.


Maj 2007 - nr. 22A


Ditto


Maj 2007 - nr. 18A


Marts 2010 - nr. 18A


Et klik her giver dig en genvej til en såkaldt startredegørelse
fra 2017 i relation til en lokalplan for området.
 Bag Sundparken, dvs. ved hjørnet af Øresundsvej-Standlodsvej, har beboerne i mange år haft mulighed for et lille stykke jord i skikkelse af en nyttehave.
  
Haverne blev anlagt oven på den tidligere gasværksgrund omkring 1980 og blev straks populære og eftertragtede.
   Men i første omgang blev glæden kort, thi jorden var - naturligt og forudsigeligt nok - stærkt forurenet. Nyttehaverne blev nedlagt i nogle år, mens der blev renset og tilført ny jord, og så genopstod det hyggelige område som Fugl Føniks. De tre billeder tilhører SULFA og er taget af Fl. Lamberth i 1996.


De to grundplaner er sakset fra en kommunal pjece fra 1991.

 

 


April 2010

Præcis midt i billedet herover - når man var kommet ind fra Øresundsvej ad denne allerede dengang hærgede låge -


Nov. 2012

dér lå indtil 1967 Sundby Vandtårn!


Juni 2014


April 2010

Rundingen, hvor tårnet stod, er der endnu som en tavs hyldest til fortiden - knapt 50 år efter braget:


 Sundby Vandtårn

Sporvognssløjfen på hjørnet af Østrigsgade / Øresundsvej blev anlagt 1929, altså ti år før Sundparkens boligstokke blev bygget. På dette fine lille fotografi ser man det stolte vandtårnets beliggenhed i Lergravsparken lige ud for Hessensgade.
   På de to billeder herunder har vi stedet i dag [2007] i hhv. fugle- og frøperspektiv:

    

Sammenlign desuden billederne her på siden med dem på Østrigsgade-siden.

 


Foto: Bjørn Funch, 1958

 

Vandtårnet var tegnet af
arkitekten Sophus C.C. Jørgensen


Vandt
årnet var et af Amagers mest markante vartegn fra 1900 og ...


Dette billede tog jeg ud for nr. 59 i Hessensgade midt i april 1967 ...


... og igen fra samme sted i juni 2003. Noget vil for evigt mangle!


Susan Smiths tegning fra 1996 som nu er logo for Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv, kaldet SULFA.


En lidt mere 'truende' udgave af tårnet, fotograferet af Svend Grandt en vinterdag i 1961.

Sundby Gas- og Vandværk blev indviet 24. april 1900.

... og indtil det blev sprængt bort og forsvandt for altid 67 år senere!


Advarslen til de omkringboende om sprængningen af vandtårnet, april 1967.


Bjarne V. Jensen beskrivelse af oplevelserne 29.4.1967

Det var lidt af en oplevelse (dog med blandede følelser) at se tårnet forsvinde. Det var jo en yndet legeplads, hvor vi brugte meget tid på at spadsere rundt om tårnet på det skrånende fundamentet. Det kunne kun lade sig gøre indtil man nåede en bestemt størrelse (tykkelse), så kunne man ikke længere holde sig ind til muren.
   Tårnet var også vores kendetegn, når vi som små gik på opdagelse i gaderne omkring Østrigsgade. Når man kunne se tårnet for enden af gaden, så vidste man, at man var i Hessensgade.

Den dag vandtårnet skulle sprænges i luften, havde vi fået besked på at åbne alle vinduer i de omkringliggende ejendomme.
   Jeg boede på Lergravsvej, så vores vinduer vendte over mod vandtårnet. I dagene forinden havde man muret dør og de nederste vinduer til i tårnet, hvorefter sprængladningen (svarende til ca. 60 kg trotyl såvidt jeg husker) blev anbragt i bunden. Til sidst blev tårnet fyldt ca 1/3 op med vand for at mindske lufttrykket ved eksplosionen.
   Uden om tårnet havde man lavet en stor vold, for ikke at få spredt vand mm. over for stort et område.

Da tidspunktet for eksplosionen nærmede sig, hængte jeg en mikrofon ud af vinduet, startede min båndoptager og gik over i parken med mit nye Kodak Instamatic-kamera.
   Da braget endelig lød, skyndte jeg mig at tage det første billede, trak i fremspolings-håndtaget og ville så skyde det næste billede af, men ak - udløseren var blokeret, og inden jeg fandt ud af, at mit nye apparat krævede 2 træk i håndtaget for at fremføre filmen, så var tårnet jævnet med jorden - og jeg tror nok jeg fik sagt noget meget grimt om Kodak.


Også Billed-Bladet forevigede tragedien. Og i begyndelsen af biograffilmen "Cirkusrevyen 1967"
ser man Dirch Passer flintre forbi det sammenstyrtende tårn.
 

Sensationelt!
Peg på billedet og hold vejret:

 

 

Bjarne V. Jensens billeder af vandtårnets sørgelige endeligt, fotograferet i retning mod Østrigsgade:


Lige før det sker!

Et halvt sekund efter braget

Fem sekunder senere

Og fem minutter efter


Men! Tårnets fætter står dog stadig oprejst:


Bortset fra den manglende altan og et par detaljer mere er de to tårne helt tydeligt i familie. Tårnet her i Glostrup er fra 1905 og altså bygget fem år efter vores tårn.
 


Udsnit af luftfoto fra februar 1938 hvor man tydeligt ser både vandtårnet, resterne af gas- og vandværket plus den længstlevende og største af de to gasbeholdere.


Udsigt fra tårnet med Øresund i det fjerne. Et par cm fra billedets højrekant aner man lige akkurat et rundt omrids hvorpå Sundby Gasværk blev anlagt. Billedet er sandsynligvis fra o. 1910. Huset i baggrunden t.v. kan ses i nærbilleder her.


Her er vi inde i selve parken og ser nu gasbeholderen skrås bag tårnet t.v. Træerne i billedets højre side er den såkaldte remise. (Foto fra ca. 1920)


Så sent som i vinteren 1961-62 var der tilsyneladende facadearbejde i gang øverst på vandtårnet.
Forrest, på hjørnet af Bremensgade, skutter webmaster sig i sin tynde ruskindsjakke. Foto: Svend Grandt.

 

Se også websiden om Øresundsvej Nord. Klik her.

 

Sundby Gasværk
- det oprindelige ved Lergravsparken

på området imellem Lergravsvej og Øresundsvej langs vestsiden af Strandlodsvej. Altså dér hvor Sundparken og de små nyttehaver nu (2001) ligger.


Gasværket blev bygget af Sundby Kommune omkr. 1900 og overtaget af København, da Sundbyerne (-øster og -vester) blev indlemmet i Københavns Kommune pr. 1.1.1902. Det blev nedlagt i 1937 og nedrevet.
   Dog fik den ældste og største af de to gasbeholdere lov at blive stående på hjørnet af Lergravsvej. Denne skulle fortsat benyttes, idet den blev drevet og fjernstyret fra Valby Gasværk, indtil den blev fjernet i 1972I 1951 var den blevet hovedrepareret pga. utætheder i jernbassinets bund. (I september 1964 sprang Valby Gasværk i luften.)
   Senere - efter at Pyrolyseværket ved Kløvermarken var blevet nedlagt 1978 - genopstod Sundby Gasværk på området for enden af Prags Boulevard.


Den store gasbeholder som lå på hjørnet af Lergravsvej og Strandlodsvej,
her set fra Sternberggade (1957).

Sundby Gasværk i sin nuværende skikkelse ved Prags Boulevard lukkede 2007. Tre år senere forhandler fredningsmyndighederne med kommunen om mulighed for at bevare den store beholder til fx kulturelle formål.
   Læs mere her i Miljø- og Forsyningsudvalgets mødereferat fra 2005 - og i artiklen i Amager Bladet 31.8.2010.
 

Obs!
Der er mere om det gamle, oprindelige Sundby Gasværk på webstedets
specialside ved navn Sundby Gas. Som selvsagt også handler om det nye.

 

 

Metro-station Lergravsparken under anlæggelse


Nov. 1996. Før de gik i gang:
Hjørnet Lergravsvej / Østrigsgade.

Nov. 96.
Ditto

Marts 97. Samme gadehjørne.

Marts 97. Lergravsvej

Marts 97. Byggepladsen set fra Østrigsgade. Den røde barak i midten var en børnehave. Den blev nu byggepladskontor og kantine.

Marts 97: Bybanen anlægges! På det tidspunkt havde man endnu ikke vedtaget navnet Metro.

Juli 97. Byggepladsen set fra Østrigsgade.

Juli 98. Byggeriet set fra Sundpark Skole.
(Foto: Torben Liebst)

Marts 2000. Set inde fra parken.

Febr. 2002. Set fra Østrigsgade.

Febr. 2002. Set mod øst fra Østrigsgade lige til højre for gadehjørnet.

Sept. 2002. Set inde fra parken.

De sidste tre billeder er venligt stillet til rådighed af Metroselskabet.

Et herligt billede af området Østrigsgade og Lergravsvej.

 


Nogle af billederne her på siden tilhører SULFA/Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.
Ikke mindst tak til Susan Smith (ss) for igen at have ageret fotoleverandør.
Også tak til de øvrige billeddonorer.
 

Gå til forsiden af Amagersiderne

 
 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus