© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus

Opdateret
2020

 


 

Amager Strand
- før og nu og med mere

 
 
Nord for Øresundsvej
(alle årene)

Ny Amager Strandpark
(og noget af den gamle strand)

 

Et lokalt og tidstypisk motiv. Vægmaleri fra 1940 i et havehus i Hf. Strandbo.
 
 


Amager Strand er ikke en tidligere losseplads ...
Amager Strandpark er skabt i 1933 ved indpumpning af 20.000 m³ sand ude fra havbunden. At der ikke har været anvendt skrald fremgår af Betænkning III, 1938, hvor det oplyses at skraldopfyldning ikke er velegnet hertil, samt at sandindpumpning er billigere.
   I de følgende år tilførtes yderligere ca. 100.000 m³ sand til stranden, og græsarealet blev opfyldt med 'fyld og muld'.

... men Femøren og Tiøren er!
Området ud for Kastrup Fort (dvs. vore dages Femøren og Tiøren) var losseplads i tidsrummet ca. 1943-47, hvor der modtoges dagrenovation og industriaffald.
   Da stranden lige nord for benyttedes flittigt, blev det allerede i 1944 besluttet af Jordkontoret at forbyde losning i sommermånederne maj til august af hensyn til de badende.

Kilde:
Ovenstående er citater fra rapporten "Lossepladser og opfyldning i København. Historisk redegørelsen for Københavns opfyldninger og lossepladser fra omkring århundredskiftet til 1995" ved John M. Eriksen. Udgivet af Miljøkontrollen, Københavns Kommune, 1996.
 

 
 
 

Området nord for Øresundsvej; alle årene ...

 


Vores mur er der endnu!
I al fald i 2003. Og i 2017! Skydemuren som var en del af Holmens fæstningsværk. På vejen ud imod Refshaleøen, over for Quinti Lynette, ved bredden af Minebådsgraven.
De to billeder herunder er lagt frem i 2019 ...


For mange af os sundbyøsterbørn i 1945-55 +/- var Muren det ultimative sted at lege krig og soldater - eller cowboydere og indianere - eller Tarzan og Jane.
   Omkring 1930 - længe før vores tid - så muren og området ud som på billedet herover. Og på de nyfundne fotos herunder ...


1902 - Københavns Museum


1907 - Københavns Museum


Serien af de seks farvefotos her tog jeg i 2003. Med mit første digitale lommekamera.

Hjørnet af en rest af den gamle mur omkring det militære anlæg over for skydemuren.

Quinti LynetteAntagelig 1931: Krudttårnsvej set mod nord. Til højre skimter man
flyvebådsstationen på Margretheholm. Svend Braarups arkiv.
© SULFA

'Stranden' øst og nord for Kløvermarken i 1950. Fotos: Erik Johansen; © SULFA:


Krudtmagasinet på Amager Strandvej 15 med toppen af en 'kloakudluftning' bagved.

Lidt længere mod nord på vej mod Refshaleøen.
 

Bevoksninger langs Strandvejen.

Nord for Prøvestenen (også kaldet Benzinøen) blev der anlagt ny losseplads til erstatning for den hvor nu Hf. Amager Strand ligger.

Fotografen har vendt sig omkring og taget dette billede, hvor vi ser Luftmarinestation København på Margretheholm yderst th.
 

Længere fremme ad vejen som i dag hedder Forlandet.

Hegnet tv. står antagelig ved et af de militære anlæg på Magretheholm, fx Quinti Lynette (Kvintus).

 

Pyrolyseværket
ved Kløvermarken - med det fascinerende og faretruende ståltårn, som - når der var ild i toppen, og det var der næsten altid - mest lignede en himmelstræbende flammekaster, er forlængst borte. Det blev anlagt midt i 50'erne som en del af A.P. Møllers olieraffinaderi på Raffinaderivej mellem Kløvermarken og Benzinøen (= lokalt kælenavn for Prøvestenen). Værket blev nedlagt i 1978.
   Det sort-hvide foto er taget af Kjeld Hounsgaard fra toppen af Stornos daværende serviceafdeling på Ved Amagerbanen 23

 

Farvebilledet tog Svend-Erik Lindberg i 1967

 

Følgende tre fotos fra juni 1960 skyldes Erik Johansen. SULFA og Ejvind Johansen har ejendomsretten:


Til venstre og til højre skimter vi trådhegnet ved regnvandskanalen i østligste del af Lergravsvej. Bygningen er Møller & Jensens kiksfabrik på vejen ved navn Ved Amagerbanen.


På vej mod Pyrolyseværket og tårnet ved Sundby Gasværk.
Sammenlign med farvebilledet herunder

Raffinaderivej eller Forlandet

Vis-a-vis den store plæne ud for Hf. Amager Strand ser vi her - på højre side af Strandvejen set fra nord - fabrikker og virksomheder, hvoraf mange har adresse omme på Ved Amagerbanen og Yderlandsvej. Foto: Susan Smith, november 2011.
Se i øvrigt siden om Ved Amagerbanen og nedrivningen af Stornos gamle fabril mv.
 


Dette billede fra Krudttårnsvej nord for Øresundsvej set mod syd i 1931
tilhører Svend Braarups samling. © SULFA
Til venstre har vi Sundby Sejlforening fra 1923, til højre den dengang velkendte Villa Sano.


Villa Sano, 1918.
(Tilhører Tårnby Lokalarkiv)


1997: Begyndelsen af Amager Strandvej set mod nord.
Forrest tv. ser vi igen den østligste bid af Lergravsvejs forlængelse.
Og til højre ligger vore dages Hf. Amager Strand.

Disse tre billeder fra Haveforeningen Amager Strand tog Fl. Lamberth i 1997. © SULFA

 

Tak til Bjørn Funch for dette billede fra ca. 1935. I forgrunden ser vi Sundby Sejlforening ud for Lergravsvej og ved siden af det inddæmmede område til lossepladsen, oven på hvilken Hf. Amager Strand ligger blev anlagt.

Lossepladsen bestod af dagrenovation og affald fra industrien. Inden opfyldningen begyndtes, blev et bolværk nedrammet omkring området for at forhindre udsivning i vandet.

Yderst til venste har vi broen ud til Helgoland for enden af Øresundsvej. Både den lille og den store beholder på Sundby Gasværk ved Strandlodsvej-Lergravsvej skimtes i baggrunden.

 


Obs!
KLIK HER og se Bjørn Funchs billeder af SUNDBY SEJLFORENING i 1940'erne - og i dag

 


Kajakfolket stævner ud, forbi Lille Helgoland. Foto: Susan Smith,
april 2011.

2 x foto: SS, april 2014.


Hyggenygge-kysten set fra broen til Helgoland.
Foto: John Freytag, juli 2000.


Mellemspil:
Bådeforeningen Søstjernen
- som er den smalle stribe små kulørte træhuse mellem Hf. Amager Strands græsareal og Øresundskysten,
fotograferet af Fl. Lamberth i september 2008:


Rendyrket råhygge! © SULFA

Alle billederne i denne hvide ramme er taget af Fl. Lamberth; © SULFA
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kysten mellem bådebroerne er 'mineret' med pigtråd, velsagtens i forsøg
på at undgå landsætning af pirater og andet uvelkomment godtfolk ...
© SULFA
 

 


Nye tider: Amager Strandvej set fra hjørnet af Øresundsvej mod Prags Boulevard. Juni 2003.


De gamle bunkers over for Øresundsvej ved vejen ud til Helgoland findes stadig i juni 2008. Foto: SS


Det gør bunkerserne (dækningsgrave) også en klam novemberdag i 2012.

Krudtmagasinet ligger hvor det skal ligge - her set i november 2012.

Mon dette er det sidste af de gamle krudtmagasinr langs Amagers østkyst? 'Huset' herover er det samme som det på billedet til venstre.

- fra Stadsingeniørens Direktorats blad 'Grøn Bølge', april 1977.


Badeanstalten Helgoland i februar 1985 set fra
Haveforeningen Amager Strand, som blev anlagt 1958


Hf. Amager Strand er ved at blive etableret, som det ses her oppe fra Pyrolyseværket i maj 1954.
(Stadsarkivet/Starbas har leveret billedet.)


Lynetten, et rensningsanlæg for spildevand, anlagt 1980 ved NØ hjørne af Refshaleøen på det tidligere fæstningsanlæg af samme navn.
   Billedet th. viser udsigten over Sejlklubben Lynettens lystbådehavn med ryggen af Holmens gamle mastekran fra 1750 i baggrunden.


Begge billeder er taget af Finn Dreyer i 2004.

 

Stranden!

Amager Strands barn- og ungdom; 1930 - ca. 1960


Den første Amager Strandpark blev officielt anlagt i 1933. Den anden i 2005.
 

Billeder fra midten af 1930'erne
som har tilhørt Stadsarkivet/Starbas; se dem i en bedre opløsning lidt længere nede.

Billedet er formentlig taget cirka ud for Italiensvej, og badebroen er nok den som lå ud for haveforeningen Strandbo.

Set den modsatte vej. Med det gamle krudthus til venstre og den nye bro til Helgoland i baggrunden til højre.

Dette foto er nok taget ud for Strandbo eller lidt sydligere. Den lange sorte 'streg' i horisontlinjen er Kilometerbroen ved Italiensvej.
Krudttårnsvej
- som blev anlagt i 1780 og var det militære, officielle navn for vore dages Amager Strandvej - blev først i 1922 offentligt tilgængelig på strækningen mellem Øresundsvej og Kastrup. I 1927 blev den del af vejen som ligger i Københavns Kommune overtaget af kommunen; den fik sit nye og nuværende navn i 1932. Vejen i Tårnby Kommune kom til at hedde Kastrup Strandvej; men i dag er navnet vist Amager Strandvej hele vejen fra Prags Boulevard til lufthavnen.
   Bygningen herunder er et af de tidligere krudthuse fra o. 1780 som endnu eksisterer. Fra 1924 til ca. 1975 fungerede det som Falck-redningsstation. Nu til dags (2008) er der en autoforhandler dér, på Amager Strandvej nr. 110, lidt syd for Øresundsvej.
 

En noget overfladisk version af strandens historie
ifølge Stadsingeniørens Direktorat sommeren 1982

Erik Johansens mange tusind optagelser tilhører sønnen Ejvind Johansen og Sundby Lokalarkiv. Dette billede er fra maj 1933.

20 år senere blev jorden renset, og i 1954-58 anlagdes Hf. Amager Strand præcis her.
Haverne er forhåbentlig uden efterveer fra fortiden


September 1937. 'Oppe i græsset' var det lidt højere niveau end sandområdet ved strandkanten.


1933, ved Kilometerbroen

Disse otte fotos skylder vi tak til Erik Johansen for. På nær det første er de fra området ved Helgoland i september 1936.
© SULFA.


Med lidt god vilje aner man Villa Sanos hvide gavl på venstre side af Strandvejen lige over for krudtmagasinet som stadig findes, dog næppe uden krudt i.

En drageløber er i aktion

De fire firkantede skorstene midt i billedet er C. Dyhrbergs Røgeri på Krimsvej set bagfra

Set ind mod Øresundsvej -

- med Saltsøpavillonen på hjørnet.

Kysten mellem Helgoland og bådehavnen. Man skimter Villa Sano midt i billedet.

Master i Sundby Sejls lystbådehavn


Det var tider
- da der var nummererede udlejnings- og omklædningstelte på Amager Strand dengang i 30'erne og 40'erne. Vægmaleriet øverst på siden er fra o. 1940. Det prydede i et halvt århundrede væggen i Min Fasters havehus i Hf. Strandbo, indtil den nye ejer malede det over!


Sådan så Amager Strandpark ud i midten af 1930'erne.
Tak for de tilsendte billeder.Søndagsudflugt 1933 fra Strandbo til stranden:
Mor Vanda, Far Carlo, Faster Gurli, Morbror Henry, 'Moster' Marie og Farfar Helfred.Man kunne også tage sit eget lille telt med, hvis man havde et.
Det havde Erik V. Pedersens forældre i 1939.

Herunder:
Danserestauranten Strandpavillonen skrås over for Italiensvej ses til højre i dette billede fra 1943. Blev bygningen brugt til noget helt andet dengang? Fotografen stod cirka ud for Hf. Strandbo. Sidevejen bag bænken er Ridder Stigs Vej. Man ser også tv. den høje skorsten ved kloakpumpestationen, som stadig findes på hjørnet af Italiensvej.


© SULFA

På Amager Strandvej længere inde, dvs. omkring Øresundsvej, var der grøfter langs vejens vestlige side. Næste foto er også fra 1943, og tv. ser vi noget af Vølunds store fabriksanlæg:


© SULFA

 


Gangstien og det patinerede plankeværk langs den gamle strand fra Øresundsvej til Svend Vonveds Vej ligner sig selv i november 2012. Bygningen til venstre er bagsiden af de gamle toiletter og baderum.

Plankeværket vedligeholdes og repareres stadig, ser man her på billedet fra juli 2000. Foto: JF.

 


 

Amager Strand som voksen; 1960 - 2004Højvande efter blæst, set fra broen til Helgoland marts 2004.

 

Oven på betonplatformen til højre i Flemming Lamberths billede fra 1997 - næsten ud for Italiensvej, lidt forskudt mod syd - lå i 1950'erne spise- og dansestedet Strandpavillonen. I daglig tale kaldet Strandgrisen. Mellem venner blot Grisen. Desværre nedbrændte den i 1961. Billeder af 'Grisen' modtages gerne til låns. Der er flere Lamberth-fotos længere nede. Se også det sort-hvide billede fra o. 1940 højere oppe.

Fra en netven har jeg modtaget disse udklip fra 13. august 1959. De er sakset i et formiddagsblad, og skribenten har tydeligvis ikke meget til overs for livet på Strandpavillonen, når man nærlæser hans ironisk-nedladende formuleringer og billedtekster:


Men!
En anden netven fortæller mange år senere, efter at Strandpavillonen igen-igen har været omtalt i Amagergrupper på Facebook:
  
"Avisens billederne lyver, Jørgen. Journalisterne fik drengene til at lægge arm og meget andet, bl.a. ville de have nogle drenge til at se ud, som om de sloges. Det blev dog ikke til noget. Jeg var der selv den dag, men der kom da gudskelov kun en arm med af mig i et billede. Hvilket var meget heldigt, da jeg var på annoncebureau dengang, og det havde ikke været så heldigt, hvis direktøren og fruen havde fået øje på mig."

 

     Artikel i Amager Bladet 4.12.2007 om Amager Strand i 'gamle' dage ... KLIK HER!    

 

De otte billeder i rammen herunder er taget af Flemming Lamberth 1996-97.
De tilhører SULFA.

Herover: Stranden nærmest Øresundsvej.
Tv. og th.: Stranden cirka ud for Hf. Strandbo og Pallesvej.
Herunder: Området fra Strandbo til Svend Vonveds Vej

 


I mange år har kommunisterne arrangeret populære sankthansbål på stranden, oftest ved Italiensvej som her. Se herunder ...


Begge fotos: Susan Smith, 1995

 


Flemming Lamberths optagelser fra sankthansaften 2002;
copyright: SULFA


 

 (Skiltet tilhører i dag Henrik Mortensen]
 Disse to stemningsbilleder tog ...


...
Finn Dreyer Pedersen i februar 1987.


En bid af udsigten over Øresund i vore dage. Et langt smukkere syn end lidt længere til højre uden for billedet - hvor man ville have set Barsebäcks skræmmende silhuetter. September 2002.


Man kan tydeligt se Saltholm og i klart vejr endda Skånes kystlinje nord for Malmø. Er man heldig får man også øje på andet - i sandet eller i klitten - også uden for sæsonen. September 2002.


Kilometerbroen 1981 - efter besøg af Kong Frost.
(SS)

Et rigtigt før-billede
Det er taget o. 2002 og viser øverst den gamle badestrand og kystlinje set fra syd. Der er sket meget efter billedet blev taget, både i Tårnby og i Københavns Kommune:

På billedet fra 1997 af de smukke svaner og en gammel gut ser man det dengang 50 år gamle 'parallel-bygværk' (i daglig tale: bolværket) med ar og patina - og det ligger der faktisk endnu 2007, inde på den gamle del af stranden.

Men i 2018 er det slut! Det dårligt vedligeholdte træværk må give op. Det bliver hugget i stykker og fjernet helt som et led i en såkaldt Udvikling. Se længere nede ad siden.Den ene af stranden to bygninger med toiletter og bruserrum m.m., her over for Svend Vonvends Vej i september 2004.


Ja, så sent som her i 2004 stod de der i hvert fald stadig, omend der næppe kunne pumpes vand ud længere.
   Og i 2014 er de der søreme endnu, fortæller Karin Andersen.


Til venstre:
Omkring 1970 tog John Jørgensen dette billede af den indhegnede bevoksning ud for Italiensvej mellem Amager Strandvej og kysten; her set med Øresund bag ved fotografen.
   Inde bag hegn og buske lå den sidste og østligste rest af den tidligere åbne regnvandskanal som på et tidspunkt blev overdækket af den brede rabat midt i Italiensvej.
   Billedet er scannet og leveret af Hans Jacobsen.
Til højre:
Ved Kilometerbroen (uden rækværk) og med ovenstående indhegnede buskads til venstre har vi dette tidlige sommerbillede fra o. 1975. Foto: Leif B. Knudsen.


Den tilsvarende bygning ved Øresundsvej ser i 2008 sådan ud med de næstnyeste boligblokke i baggrunden. Foto: Bjørn Funch.

Men da Niels Rydahl Jensen kom forbi i april 2012, var den højre vandpost fjernet. Kun den gamle (til heste?) stod tilbage:

Og trådhegnet var skiftet ud med en mere fancy model.Vandpostene igen (NRJ, 2013), her for at vise nutidens hækkefri område mellem gangstien og cykelstien.


Ditto. Til venstre set mod syd, herover set mod nord. Læg også mærke til den fancy, åbne grænse med lette kæder.


Begge billeder er taget af John Freytag.


De to fotos er fra hhv. 2000 og 2001, da der var udlejning af vandcykler ved Kilometerbroen.


Ude fra Kilometerbroen var der i 2000 bl.a. udsigt til kvalitetsmærket Blå Flag som har vajet over Amager Strand i årevis.


Og her har vi en god idé om, hvorfor Kilometerbroen fik sit navn i sin tid. Oprindelig var den faktisk ca. 1 km lang, og mindre fartøjer lagde til ude for enden af broen.

Begge billeder: JF, 2000 og 2001.

 

Herover - 1.9.2002:
Lidt himmel, lidt vand og lidt sand. Et bord-og-bænk-sæt og fire kondisko. Buske, et fyr og et par i en båd; græs og marehalm. Og lidt krimskrams i det fjerne - set sådan cirka ud for Pallesvej.

 

Det lange, lave egetræsrækværk fra begyndelsen af 30'erne lever stadig langs den asfalterede gangsti,
som trafikanarkister også ynder at bruge som cykelsti ind og ud mellem de gåend:


September 2007 - ud for Hf. Strandbos to låger på Amager Strandvej nr. 198 og 200


Uden for sæsonen. Foto: JF, 2000.

Også Øresund kan vise tænder af og til - bl.a. her i 1987:


Planche opsat ved Italiensvej 1999

Forsiden af et HK-blad, marts 1997

'Modelby/-landskab', febr. 2002

 

Bolværket
- et såkaldt parallel-bygværk - blev etableret 1949 som et eksperiment. Det består af en indramning af lave trævægge fra havbunden til et lille stykke over vandets overflade.
   Det var ikke beregnet til at skulle holde vandet ude fra stranden (og enhver østamagerkaner ved at dét kan man altså ikke!), men for at forhindre sandet i at blive skyllet til havs igen under østenstorme. Således fik man omkring 1950 gjort den oprindelige strand 50-60 meter bredere, fra kysten og udefter.
   Først var der kun 'bolværk' fra Kilometerbroen og et par hundrede meter mod syd, men da forsøget viste sig at være en succes, blev parallel-bygværket anlagt hele vejen fra Øresundsvej til Svend Vonveds Vej.
(Kilde: Social-Demokraten 16.4.1950)

 

Den gamle strandkant og dens lave bolværk, som vi kender dem, ser stadig sådan ud i den smukke sensommer i september 2006 - efter at den nye strand er bygget et par hundrede meter længere ude i Øresund.

 

 

 

 


I 2018 bliver 'bolværket' fjernet. Dels fordi det er dårligt vedligeholdt og halvråddent flere steder. Dels fordi man skal i gang med at omdanne noget af den gamle strand til nye børne- og natur-aktiviteter.

 


September 2006


April 2018
Foto: Grete Møller Andersen

 


Niels Rydahl tog disse fine vinterfotos på en af de få snedage i januar 2015. Set hhv. mod syd og mod nord.


Foto: Flemming Lamberth, 2004. © SULFA
Fortidens mørke, tornede hække mellem cykel- og gangstierne er
nu borte, men trådnethegnet står endnu. Det er senere fjernet.
 


Dette billede tog Susan af sin datter i 2001. Herren i midten er en vis Biker-Jens, kendt fra TV3.

 

I et par år o. 2000-2001 +/- var der indrettet minigolfbane midt i Svend Vonveds Vej over for indgangen til Kastrupfortet.

Dette billede tog John Freytag i juli 2000.


Og dette foto tog datteren af sin mor samme dag i 2001.Uafgjort!'Syrebroen' ved Femøren en kølig januardag i 1979. Fastfrosset i en optagelse af Hans Jacobsen.
(Længere nede ad siden vil man opdage, at syrebroen i virkeligheden var en helt anden bro!)

 


 


18.5.1961. Amager Strandvej set mod syd fra hjørnet af jordvejen ud til Helgoland. Falck-stationen i det gamle krudthus i nr. 110 går igen på fotos længere nede. Også dette billede er taget af Erik Johansen; © SULFA

Fra toppen af den sydligste af nutidens skyskrabere fastholdt Niels Rydahl dette vue i juni 2013.

 

Vis-a-vis 'strandpromenaden' - nær ved den tidligere Falck-station på Amager Strandvej - lå Metalvarefabriken Baltic A/S.
   De sort-hvide billeder herunder (fra 1963) fik Fl. Lamberth fra Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv lov at låne af firmaets ledelse for nogle år siden.

Pr. 1.1.2015 er Baltic flyttet til Kastrup på adressen Kirstinehøj 4, fortrængt af
de voldsomme (høj)husbyggerier ved Krimsvej-Øresundsvej-Amager Strandvej.

Ligeledes over for gangstien langs stranden finder vi også


Amager Strandvej 124A: Filipskolen; februar 2008.
Bygningerne er alle fra en tid før vore dages prestigebyggerier skød op 200 m derfra.

Naboen 124. Begge billeder er taget samme dag af Susan Smith.


Se flere senere billeder af den gamle strand længere nede.

 


Fremtiden er lige nu og her ...

 

 

 

Mellemspil om
Amager Helgoland
i før og nu ukronologisk uorden

 


Avisannonce fra 1.5.1931 - før selve stranden blev anlagt


Den gamle jordvej fra mellem Amager Strandvej og badeanstalten.
Foto: Erik Johansen, juli 1950. © SULFA
 

Vi lægger ud med en serie Erik Johansen-optagelser fra forskellige år;
de tilhører SULFA og Johansens søn Ejvind Johansen:


6.4.1948. Det lave aflange hus er baderums- og toiletbygningen. Til højre skimter man den store gasbeholder ved Lergravsvej.

6.4.1948. Gangbrædderne fornys, måske efter vinterens hærgen

6.4.1948. Til venstre har vi krudthuset som blev lavet om til redningsstation.

6.4.1948. Bemærk smalsporet og tipvognene; mon ikke de leverede ral og sten til kystsikringen?

25.7.1960. Fabriksbygningen til højre er enten Vølund eller Valseværket.

25.7.1960. Inde langs med Strandvejen er træerne nu vokset op.

18.5.1961. Det store dobbeltbassin må være skolernes drengeafdeling. Yderst til højre ligger pigernes.

18.5.1961. Her ser vi tydeligt det gamle lave 'bolværk' langs kysten. Det holdt til 2018.


18.5.1961. Foto: Erik Johansen; © SULFA

 


 Foto: Fl. Lamberth/SULFA, 1997

 

Endelig lykkedes Amager det at få en ny, flot strand. Men det kostede:

Helgoland er borte!
 


Allerede i 1893 åbnede søbadeanstalten Sundby Strømbad ud for Holmbladsgade. Den var ejet af P.M. Lindgreen der efter sin død i 1917 gav navn til Lindgreens Allé. Strømbadet levede side om side med Helgoland i en del år, før den lukkede.
   Badeanstalten Amager Helgoland - ikke mindst kendt for sin vinterbaderklub Det Kolde Gys - for enden af Øresundsvej, blev bygget 1910-11. Altså mere end tyve år før Amager Strand(park) blev anlagt. Helgoland lukkede i september 2004.
   Da Helgoland blev fjernet fra jordens - og Øresunds - overflade i 2004, var det fordi 'man' ikke mente at den passede ind i den kommende nye strandpark som åbnede i august 2005.
   'Man' er også dem som lover at der bliver bygget en ny Helgoland ude ved den fremtidige fremskudte kystlinje. Allerede i 2006 skulle den stå færdig, men blev dog først indviet i 2008. Foreløbig har det taget det meste af en menneskealder at opnå politisk enighed om og økonomisk mulighed for at etablere et strandareal som på mange måder bliver en miniudgave af Køge Bugt Strandpark der allerede er 25 år gammel ...

[Teksten herover er fra 2005; let redigeret 2020]
 

 


Helgoland fastholdt af Fl. Lamberth i sommeren 2002

 

1956 

 


Den yderste del af Helgoland fotograferet fra toppen af Sundby Gasværk o. 2004.
Billedet tilhører SULFA.


1985
 


2000
 


To billeder af [hvem?] i færd med at male omklædningsrummene. Foreviget af Erik Johansen 6.4.1948. © SULFA

Parret som stod for cykelparkeringen, foreviget i juli 1960. Alle tre billeder er taget af Erik Johansen; © SULFA


1978
Maj-Britt Hanssons billeder:


Anja

Jeanett

Anja og Jeanett

Jeanett og Anja

Nicklas

Nicklas og badegæsterSvend-Erik Lindberg tog dette billede i august 2004.


Susan er ansvarlig for denne optagelse fra 28.8.2004,
dvs. badeanstaltens næstsidste åbningsdag.


Juli 2004. Nu går de snart i gang med nedbrydningen. (BN)

Ditto. (SS)

Do. do. (SS)

Et af de sidste billeder af en intakt badeanstalt. (EVP, 1.9.2004)

Maleri fra ca. 2002 af Knud Brønnum, Karin Andersens onkel.

Så ser det ud til at være alvor! (SEL, 13.9.2004)

Og så tager det fart. (SEL, 15.9.2004)

Midt i billedet lå badeanstalten. (SEL, 22.9.2004)

Et deprimerende syn. (SEL, 22.9.2004)

13.9.2004. (SEL)

Klar til sidste udkørsel.

27.9.2004 (SS). Nu pryder skiltet væggen i Sundby Lokalarkiv.

Skilte på et flosset faldereb - 28.9.2004.Sådan skrev Amager Bladet i oktober 2004. Gengivet if. aftale.Bjørn Funchs fotos fra 1985:


Dåbsdag 1986

- og nogle af mine egne optagelser fra 2.2.1985:


De fire fotos herunder skyldes John Freytag. De er taget i juli 2000, mens Helgolands cykelstald blev renoveret, efter at taget var blæst af året før. Nu blev der i stedet indrettet en café, som hurtigt blev populær hos badeanstaltens brugere.


Cafeen på Helgoland. Illustration fra regionplanens tillæg med VVM fra 2004.
Foto gengivet på forventet efterbevilling.

Februar 2002. Da alt endnu var som det skulle være.

Men ...     

2½ år senere: Arrene efter broen ud til talrige menneskers talrige glæder sommer og vinter gennem næsten 100 år. Jeg tog billedet 28. september 2004.Hamigen i eftertænksom alenehed efter at have lagt sit arbejdsliv bag sig; 1997

 

Besøg den (i 2006 indtil videre) hjemløse vinterbaderklub på http://www.detkoldegys.dk/  


Og så alligevel: Ny Helgoland i 2008!


Her foreviget af Susan Smith under badeanstaltens opførelse i februar 2008.

Og den færdige badeanstalt set af Susan nytårsdag 2009

Interimsbadeanstalt ud for Hf. Amager Strand og Bådeforeningen Søstjernen
Eller måske er det haveforeningens egen bådebro og badehus - med den smukke, 'lille' nabo i baggrunden?

Foto: Susan Smith, febr. 2008
 


Lille Helgoland hedder badehuset for enden af broen; i baggrunden skimtes den nye badeanstalt

Susan Smith tog disse billeder i april 2011 ud for haveforeningen og bådeforeningen


Bådehus med en gasbeholderrest i baggrunden


Vore dages Helgoland - bag en bid af den nye strand - fotograferet i 2014 af Egon Bruun.

 

Bilag - åbner i nyt vindue:
Avisnotits 5.8.2004 om et nyt Helgoland
Avisartikel 24.8.2004 om vinterbaderne
Avisnotits 13.9.2004 om lukning af Helgoland
Avisartikel 14.9.2004 om løfte om nyt Helgoland med café og musik
Avisnotits 28.9.2004 om undervandscenter
Avisnotits 28.9.2004 om fund af skibsvrag fra middelalderen
Avisomtale 5.10.2004 af nedrivningen af Helgoland

 

 

Den nye strand anlægges 2004 - 2005

 


Omtale i Amagerbankens kundeblad af den kommende riviera; marts 2000.
Andre materialer fra det historiske arkiv:

Bilag - åbner i nyt vindue:
Avisnotits 6.2.2003 om strandplanerne
Avisnotits 24.6.2003 om stiftelsen af I/S Ny Amager Strandpark
Avisartikel 16.9.2003 side 1 - side 2 - om Costa del Amager Strand
Avisnotits 22.4.2004 om fredningsproblemer
Avisomtale 2.6.2004 af første spadestik
 

 

De to fotos herunder viser cirka halvdelen af den daværende "Amager Strandpark" set i widescreen mod nord og nordøst fra et sted i sandet ud for Strandbo på Amager Strandvej 200 i marts 2004:

Et halv års tid senere ser strandområdet sådan ud - på land og ude i vandet:

 

2003

Her - næsten ud for Italiensvej - lå 'Strandgrisen' indtil 1961.
 

Fire fotos fra 4.3.2004Badebroer tørlagt; september 2004. Den nye 'strandpark' er på vej.


 


Kilometerbroens arvtager så sådan ud i marts 2005.
 

Så sent som i november 2001 ligner Syrebroen*) sig selv - på disse John Freytag-fotos:


'Broen' (platformen) skimtes for enden af denne strandsti ud for Tiøren, dvs. der hvor stien drejer ind foran Femøren.
 

Ditto
  
I september 2004 ligner den gamle Kilometerbro ikke længere helt sig selv, kan man vist godt slå fast.
(BN)

Ikke sandt. Og dog. Broen kan man genkende, men området udenom! Føj.

Det samme kan man roligt sige om stranden ud for både Tiøren og Femøren.
(BN)

*) Syrebroen (som vi fra Holmbladsgade-kvarteret m.fl. fejlagtigt kaldte denne platform) er nu ganske tørlagt 15.9.2004. Hvem mon snuppede advarsels-skiltet? Ikke jeg - desværre!
(BN)

Det har altid været risikabelt at ta' den på hovedet her. Nu er det ikke blevet mindre farligt!
(SEL)

Lidt syd for strandparken og Femøren - dvs. i Tårnby Kommune - lå den mere rigtige syrebro:

Luftfoto fra 1954 af 'Syrebroen' (den sydligste af de to) ud for kemikaliefabrikkerne på den del af Syrefabriksvej som nu hedder Vægtergangen. Se Morten Flindt Larsens kortskitse fra 1921 til venstre.

 

NB! Men på store dele af Østamager var Syrebroen altså navnet på den lille platform som ses på billederne til venstre. Næsten lige ud for Femøren.

 

Interessante ekstrabilag - åbner i nye vinduer:
a) 'Ny Amager Strandpark' / Maj 2004 / Regionplantillæg med VVM
b) Lokalplan nr. 326-1 fra 2004-05 om 'Ny Amager Strandpark' (og Prøvestenen)
c) Udviklingsplan 2012-2017 for Amager Strandpark

 

 

 

Den nye Amager Strand ...
 


Den nye Amager Strand - som jeg forevigede den en dag i løbet af den vidunderligt lange lækre sommer 2006
 

Den nye strand fra Øresundsvej til Femøren åbnede officielt den 18. august 2005.
Allerede pr. 1. juni samme år havde kommunens Bygge- og Teknikudvalg navngivet strandparkens veje og stier således:


Jollevej - Havkajakvej - Lagunebroen - Dykkerstien - Surferstien - Amager Strand Stien - Kilometerbroen - Amager Strand Promenaden - Øresundsstien

Fra toppen af en af Amagerværkets skorstene så området sådan ud i september 2004, og man kunne godt få få øje på en vis lighed med tegningerne i diverse pjecer. Sundbys 'nye' gasværk til højre er fra 1963. Foto: Finn Dreyer Pedersen.

2007 lukker Sundby Gasværk for bestandig, og 2010 forhandler fredningsmyndighederne om en bevarelse af den store markante beholder. Det fik de dog intet ud af - jævnfør denne specialside om Sundby Gas.

 

Den nye strand fotograferet i eftersommeren 2005
af Laila Haugaard:

Helt ærligt! Er navnet amagerstrand promenaden ikke lige lovlig smart stavet; grimt med andre ord!


Fotos fra mit eget første besøg på den nye (og nye gamle) strand i 2006:

Øen og lagunen set med træerne ved Italiensvej i baggrunden
En af sommerens første rigtig varme dage
På dette sted lå Helgoland. Nu hedder stedet Øresundsstien
Farverige træhuse. Er det lege- eller omklædningshuse?
Uhm! Her er hvad vi har ventet på i en menneskealder. En rigtig strand!
Hundredvis af jernheste set mod lagunen og det gamle strandområde
Strandens stander i flagfacon med lidt for fiks stavemåde
Lidt af den nye fremskudte strand set fra lidt af den gamle tilbagetrukne
Bortset fra den nye Kilometerbro (som ligger hvor regnvandskanalen endte for enden af Italiensvej og altså nogle meter til højre fra hvor dens forgænger lå) ligner strandkant, bolværk og benzinø sig selv.
Den gamle strands hærgede plankeværk ligner også endnu sig selv - og mærkeligt nok næsten uden grafitti og tumpede tags
Der er heller ingen nyheder på gangstien: De arrogante anarkister - kaldet fortovsfræserne - i alle aldre kører stadig hvor det passer dem ...
... på cykel ...
... og på knallert, selvom cykelstien kun er 10 meter borte
Hundeluftning (eller er det et forvokset insekt?) - endda uden snor - midt i badesæsonen. Delikat!
Et par steder har de gamle defekte vandposte og såkaldte drikkefontæner fået lov at overleve, dog uden at man kan fravriste dem den mindste dråbe vand. Måske er de bare blevet glemt ...
Motiv fra området ved toiletbygningen ved Svend Vonveds Vej
Lagunebroen set mod sydøst. Hvad skal jordstykket i forgrunden bruges til?
Ud for Svend Vonveds Vej er strandens gamle gangsti og cykelsti lavet om til et decideret vejkryds
Lagunebroen - set mod øst fra hjørnet af Strandvejen
Og den nye vej set den anden vej - mod vest og Svend Vonveds Vej med indgangen til Kastrupfortet til venstre

 

Bilag - åbner i nyt vindue:
Avisartikel 19.6.2005 om tyvstart af åbningen af den nye strand
Avisreportage 19.8.2005 om kronprinseparrets officielle åbning
Avisartikel 14.5.2006 om den nye strand-succes
 


Fotos fra mit besøg nr. to på den nye gamle strand i 2007:

 


 


Foto: Niels Rydahl, juni 2014

 


Ved en såkaldt Smukfest-festival eller -koncert på Tiøren i august 2014 var
der opstillet denne forvoksede amagerhylde. Karin Andersen fotograferede.

 

 

 

 


Højhuse ved Amager Strand!?
I november 2007 får adskillige 'gode' mennesker den 'geniale' idé at bygge højhuse og andre betonboliger på området mellem Krimsvej og Amager Strand! Formodentlig med det ædle og uselviske formål at skåne beboerne på Østamager mod den frie udsigt til Skåne - og til den nye strandpark.
   Forrykt! Som om de ny beboelsesklodser på Vølund-grunden ikke var nok. Nogle af initiativtagerne - der angiveligt bakkes op af visse politikere - er ejerne af et lille kultursted ovre i Sundbyvester: Ingolfs Kaffebar. Som ifølge Amager Bladet "er kendt for intime oplevelser med store kulturelle navne" (sic!) Klik her og se kaffebarens smukt designede hjemmeside ...

   Vel er Krimsvej-området ikke i dag en arkitektonisk skønhed. Det bliver det næppe heller hvis de bogstavelig talt himmelråbende planer føres ud i livet. Men hvorfor ikke bygge fx pæne murstensrækkehuse i 1½ plan i stedet for køns- og sjælløse monstre i beton, stål og glas som bl.a. Islands Brygge er blevet belemret med. Eller lade småindustrierne være som de er. Så ville udsigten kunne bevares, både den til stranden, vandet og Skåne - og den fra stranden ind over øen.

  Klik her og se kommunens officielle såkaldte startredegørelse som beskriver planerne for området.

Jørgen Grandt
Marts 2008(Foto: Susan Smith)

På billedet fra februar 2008 kan man tydeligt fornemme hvordan skyline'en vil ændre sig, hvis der bliver bygget højhuse syd for Øresundsvej. Toppen af de bare 5-6 etager høje blokke i Øresund Strandpark rager allerede godt op.

Maj 2008
Så er sagen praktisk talt afgjort i Borgerrepræsentationen: Der skal bygges skryskrabere langs Amager Strand! Ni 60 meter høje højhuse på mellem 12 og 21 etager. Næsten dobbelt så høje som Rundetårn. De forrykte ideer begrundes bl.a. med disse åndrige udsagn:
   "Nu har det jo aldrig været meningen, at Amager Strandpark skulle blive et nyt Tisvildeleje eller Hornbæk. Meningen er, at den skal være en bystrand"
- udtaler dav. miljøborgmester Klaus Bondam arrogant og bedrevidende til DR's P4 København. Miljø, vorherre bevares! Kender prestige- og magtbegær da ingen grænser?

November 2012
Fra 2011 og frem sker der noget på hjørnet af Øresundsvej og Amager Strandvej, for ikke at tale om hele området mellem Krimsvej og Strandvejen. Se længere nede ad denne webside og siden om Krimsvej.

Juli 2013
ser horisonten således ud set fra den store, gamle plæne langs den tidligere vej ud til Helgoland:


Foto: Sune Martensen

September 2014
Et fint foto af en - efter min mening - skræmmende og skrækkelig horisont set fra den nye strand tværs over 'lagunen' og den gamle strand, som ...


Foto: Karin Andersen

... som kun er blevet værre siden!
 

 


Mini-Dubai ved Costa del Amager ...

Det meste af det tidligere fabriksområde mellem Krimsvej og Amager Strandvej bliver fra 2011 omdannet til et enormt prestigeprojekt som en miniudgave af Dubai - et lokalt Costa del Amager. Billederne herover er fra november 2012.
   Se også websiden om Krimsvej og diverse links til de himmelstræbende planer, fx historien om Arkitektgruppen og Living Homes' bygning Twister der i juni 2012 markedsføres som noget nær Verdens 8. Vidunder - med adressen Amager Strandvej 110B.
   Efter at jeg havde publiceret ovenstående fem fotos, så jeg, at boligsælgeren Living Homes A/S selv har navngivet bebyggelsen Costa Del... Amager Strand. Højhuset hedder dog på hipt hybridsprog Øresund Tower. (Webstedet ses dog ikke i januar 2015; måske er det lukket, eller firmaet indgår kanske i Arkitektgruppen?)
   Et af de mange andre projekter som Living Homes har eller havde på bedding kaldes Kløverhuset og skal ligge i eller ved Vermlandsgade.
(26.11.2012
/20.1.2015)


Her skal 'Twister'-højhuset bygges
 

Byggerierne af højhuse m.fl. langs Amager Strandvej, Øresundsvej og Krimsvej tog fart, og i 2014 kunne Niels Rydahl fotografere denne imponerende samling skyskrabere set mod stranden og Øresund - og med Barsebäckværkets evigt truende silhuetter i baggrunden:


Foto: NRJ, juni 2014

Bilag - åbner i nyt vindue:
Avisartikel 27.11.2007 om finansiering af de kommende højhuse
Avisartikel 27.11.2007: ditto
Avisartikel 14.5.2008 om kommunens højhusbyggeri-planer

 


 


Kastrup Søbad
alias 'Sneglen'

 


Mens nogen brækker Helgoland ned, bygger andre en ny badeanstalt i Kastrup; september 2004.

Kastrup Søbad fotograferet fra en position cirka ud for Femøren; september 2007.


15.9.2004 - foto: Brian Nielsen
 

Den smukt designede søbadeanstalt i Kastrup lige syd for Femøren blev bygget 2004-05.
Billederne af badet og de omkringsvømmende og -liggende gæster tog jeg i juni 2008:Senere viste det sig at det flotte badeanlæg hurtigt fik kælenavnet Sneglen.

Og 'Sneglen' i alt for kortvarig vinterdragt januar 2015:

Foto: NRJ


 

Som et appendiks har vi her et billede fra 1980 af den gamle, stadig i høj grad levedygtige Havnecafeen (som nu
hedder Café Kystens Perle) på kanten af Kastrup Havn; annoncen forneden er fra en mere end 100 år gammel vejviser:

 

 


 

Genvej til websiden om Kastrupfortet - og om Saltholm

Gå til forsiden af Amagersiderne
 

 

Læs mere om den nye strand på dens eget websted
http://www.amager-strand.dk/


Andre fotografer på denne side: Brian Nielsen (BN), Erik V. Pedersen (EVP),
Svend-Erik Lindberg (SEL), Susan Smith (SS), Niels Rydahl (NRJ), John Freytag (JF).
Og Flemming Lamberth fra SULFA.

Tak til alle fotograferne som har doneret billeder til denne webside.
SULFA er Sundby Lokalhistoriske Forening og Arkiv.

 

 

Til forreste forside


Tæller for hele webstedet

 

© 1999-2024 Jørgen Grandt, Århus